ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 13

ފިޢުލުގެ ބައިތައް ފިޢުލުގެ ބައިތައް ބެހިގެންވަނީ ހަ ބަޔަށެވެ. އެއީ: ލާޒިމު ފިޢުލު މުތަޢައްދި ފިޢުލު ޞަޙީޙު ފިޢުލު މުޢުތައްލު ފިޢުލު މުޖައްރަދު ފިޢުލު މަޒީދު ފިޢުލު 2. މުތަޢައްދީ ފިޢުލު މި ބާވަތުގެ ފިޢުލަކީ، ކަންކުރާފަރާތުން އެކަނި ނުފުދޭ ފިޢުލެވެ. މި ބާވަތުގެ ފިޢުލުގެ ޖުމުލައާއި އޭގެ މާނަ ފުރިހަމަވުމަށްޓަކައި ކަންކުރެވޭފަރާތް (މަފުޢޫލުން ބިހީ) މުހުތާދުވެއެވެ. މި ބާވަތުގެ ފިޢުލުގެ މިސާލު: كَتَبَ الوَلَدُ الدَّرْسَ މާނަ: ދަރިވަރު ފިލާވަޅު ލިޔެފި. شَكَرَ الأُسْتَاذُ التِّلْمِيذَ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 12

ފިޢުލުގެ ބައިތައް ފިޢުލުގެ ބައިތައް ބެހިގެންވަނީ ހަ ބަޔަށެވެ. އެއީ: ލާޒިމު ފިޢުލު މުތަޢައްދި ފިޢުލު ޞަޙީޙު ފިޢުލު މުޢުތައްލު ފިޢުލު މުޖައްރަދު ފިޢުލު މަޒީދު ފިޢުލު 1. ލާޒިމު ފިޢުލު މި ބާވަތުގެ ފިޢުލަކީ، ކަންކުރާފަރާތް (ފާޢިލު) އޮތުން ލާޒިމުކުރާ ފިޢުލެވެ. މި ބާވަތުގެ ފިޢުލަށް ކަންކުރެވޭފަރާތް (މަފުޢޫލުން ބިހީ) މުހުތާދެއް ނުވެއެވެ. މި ބާވަތުގެ ފިޢުލުގެ މިސާލު: أَذَّنَ المُؤَذِّنُ މާނަ: މުދިމު ބަންގި ގޮވައިފި. جَلَسَ الوَاقِفُ މާނަ: ކޮޅަށްހުރިމީހާ އިށީނދެއްޖެ. اصْفَرَّ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 11

ޖުމުލަ (الجُمْلَةُ) މުޞަންނިފު: އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން ޖުމުލަ (الجُمْلَةُ) ޖުމުލަ ބެހިގެންވަނީ ދެބަޔަކަށެވެ. އެއީ: އިސްމިއްޔަ ޖުމުލަ (الاِسْمِيَّةُ) ފިޢުލިއްޔަ ޖުމުލަ (الفِعْلِيَّةُ) ފިޢުލިއްޔަ ޖުމުލަ ފިޢުލިއްޔަ ޖުމުލައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، فعل (ކަން) އިން ފެށޭ ޖުމުލައެވެ. އޭގައި ހިމެނެނީ، فعل (ކަން) فاعل (ކަންކުރާ ފަރާތް) ގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޖުމުލައާއި، فعل (ކަން) އާއި نائب فاعل (ކަމުގެ ނައިބު) ގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޖުމުލައެވެ. ފިޢުލާއި ފާޢިލުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 10

ޖުމުލަ (الجُمْلَةُ) މުޞަންނިފު: އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން ޖުމުލަ (الجُمْلَةُ) ޖުމުލަ ބެހިގެންވަނީ ދެބަޔަކަށެވެ. އެއީ: އިސްމިއްޔަ ޖުމުލަ (الاِسْمِيَّةُ) ފިޢުލިއްޔަ ޖުމުލަ (الفِعْلِيَّةُ) އިސްމިއްޔަ ޖުމުލަ އިސްމިއްޔަ ޖުމުލައަކީ، އިސްމަކުން (ނަމަކުން) ފެށޭ ޖުމުލައެވެ. އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ، ފެށުމާއި ޚަބަރުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޖުމުލައާއި، إِنَّ وأخواتها ހިމެނޭ ޖުމުލައެވެ. ފެށުމާއި ޚަބަރުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޖުމުލަ: مبتدأ (ފެށުން) އާއި، خبر (ޚަބަރު) ގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޖުމުލައިގެ މިސާލު: المَطَرُ غَزِيرٌ ވާރޭ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 9

ނަމުގެ ބައިތައް މުފުރަދާއި، މުޘަންނާއާއި، ޖަމްޢު މުޞަންނިފު: އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން މުފުރަދާއި، މުޘަންނާއާއި، ޖަމްޢު ޖަމްޢު (الجمع) ތަޢާރަފު ޖަމްޢުގެ ދެ ބާވަތެއް ވެއެވެ. އެއިން އެއް ބާވަތަކީ، ޖަމްޢު ތަކުސީރު (جمع تكسير) އެވެ. އަނެއް ބާވަތަކީ، ޖަމްޢު ތަޞްޙީޙް (جمع تصحيح) އެވެ. ޖަމްޢު ތަޞްޙީޙް (جمع تصحيح) ޖަމްޢު ތަޞްޙީޙޫ ބެހިގެންވަނީ ދެބަޔަކަށެވެ. އެއީ، ޖަމްޢު މުޛައްކަރު ސާލިމް (جمع مذكر سالم) އާއި، ޖަމްޢު މުއައްނަޘް ސާލިމް (جمع مؤنث […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 8

ނަމުގެ ބައިތައް މުފުރަދާއި، މުޘަންނާއާއި، ޖަމްޢު މުޞަންނިފު: އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން މުފުރަދާއި، މުޘަންނާއާއި، ޖަމްޢު ޖަމްޢު (الجمع) ތަޢާރަފު ޖަމްޢުގެ ދެ ބާވަތެއް ވެއެވެ. އެއިން އެއް ބާވަތަކީ، ޖަމްޢު ތަކުސީރު (جمع تكسير) އެވެ. އަނެއް ބާވަތަކީ، ޖަމްޢު ތަޞްޙީޙް (جمع تصحيح) އެވެ. ޖަމްޢު ތަކުސީރު (جمع تكسير) ޖަމްޢުތަކުސީރަކީ، ލަފުޒުގެ މުފުރަދު ޙާލަތުގެ ތަރުކީބަށް ބަދަލު އައުމާއެކު، ދެ އެއްޗަށްވުރެ ގިނަ އެއްޗެހިކަން އަންގައިދޭ ލަފުޒެވެ. މިސާލު ނަން މާނަ ނަން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 7

ނަމުގެ ބައިތައް މުފުރަދާއި، މުޘަންނާއާއި، ޖަމްޢު މުޞަންނިފު: އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން މުފުރަދާއި، މުޘަންނާއާއި، ޖަމްޢު މުޘަންނާ (المثنى) ތަޢާރަފު މުޘަންނާއަކީ، ދޭތިކަން އަންގައިދޭ ލަފުޒެވެ. މީގައި މުޛައްކަރާއި، މުއައްނަޘް ޝާމިލުވެއެވެ. މުފުރަދު ނަމެއް، މުޘަންނާ ނަމަކަށް ބަދަލުވާއިރު، ފަހަތަށް އަލިފަކާއި ނޫނެއް އިތުރުވެއެވެ. ނުވަތަ ޔާޔަކާއި ނޫނެއް އިތުރުވެއެވެ. މިސާލު ނަން މާނަ ނަން މާނަ بَابَانِ ދެ ދޮރު رَجُلاَنِ ދެ ފިރިހެނުން بَابَيْنِ ދެ ދޮރު رَجُلَيْنِ ދެ ފިރިހެނުން نَافِذَتَانِ ދެ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 6

ނަމުގެ ބައިތައް މުފުރަދާއި، މުޘަންނާއާއި، ޖަމްޢު މުޞަންނިފު: އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން މުފުރަދާއި، މުޘަންނާއާއި، ޖަމްޢު މުފުރަދު (المفرد) ތަޢާރަފު މުފުރަދަކީ، އެކަތިކަން އަންގައިދޭ ލަފުޒެވެ. މީގައި، މމުޛައްކަރާއި މުއައްނަޘް ޝާމިލުވެއެވެ. މިސާލު ނަން މާނަ ނަން މާނަ بَابٌ ދޮރެއް رَجُلٌ ފިރިހެނެއް نَافِذَةٌ ކިޑިކީއެއް بِنْتٌ އަންހެންކުއްޖެއް (ނުނިމޭ) ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: މިސިލްސިލާގެ އެހެން ބައިތައް ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 1 ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 2 ޢަރަބި […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް