މާބަނޑު ދުވަސްވަރު: ފެންދުލި މާއަވަހަށް ފަޅައިގެންދިއުން

ފެންދުލި މާވައަހަށް ފަޅައިގެންދިއުން  (preterm premature rupture of membrane / PPROM)  މާނަކުރެވެނީ ވިހެއުމުގެ ވޭންވަރު އައުމުގެ ކުރިން ފެންދުލި ފަޅައިގެން ގޮސް ފެންފޭބުމަށެވެ. ނުވަތަ ފެން ލީކުވުމަށެވެ. ނުވަތަ ބަނޑަށް 37 ހަފްތާ ފުރުމުގެ ކުރިން ފެންދުލި ފަޅައިގެންދިއުމެވެ. ފެންދުލި މާއަވަހަށް ފަޅައިގެންދިއުމަކީ ފެންދުލިން ފެން ބޭރުވެ، ދުވަސްނުފުރާ ވިހެއުން ނޫނީ ދުވަސްނުފުރާ އުފަންވުން ކުރިމަތި ކުރުވާނެ ކަމެކެވެ. އަދި އިންފެކްޝަން އުފެދުމަށް މަގުފަހިވާނެ ކަމެކެވެ. ދުވަސްފުރިފައި ވަނިކޮށް ވެސް ފެންދުލި ފަޅައިގެން ހިނގައިދާނެއެވެ. އަނެއްބައި ފަހަރު […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު މޭނުބައިކޮށް ހޮޑުލުން

ހެދުނުގެ ބަލި ނިސްބަތްކުރެވެނީ މާބަނޑުވާތާ ކުރީކޮޅު ކުރިމަތިވާ މޭނުބައިކުރުމަށެވެ. ގިނަފަހަރު މޭނުބައިކުރުމާއެކު ހޮނޑުލެވޭނެ އެވެ. ބަލިވެއިންނަތާ ކުރީކޮޅު މޭނުބައިކުރުމާއި، އެކު ހޮޑުލެވުމަކީ ވަރަށް ޢާންމުކަމެކެވެ. ބަލިވެ އިންނަ %90 އިންސައްތަ އަންހެނުންނަށް މިކަމުގެ އުދަގޫ ފޯރައެވެ. އެކިމީހުން ހޮނޑުލާ މިންވަރު ތަފާތު ވުމަކީ ވެދާނެ ގޮތެކެވެ. ގިނަމީހުންނަށް މިކަން ކުރިމަތިވަނީ ހެދުނުކޮޅުއެވެ. ހެދުނުގެ ބަލި ކިޔަނީ މިސަބަބާހުރެއެވެ.ނަމަވެސް ހައިބަނޑާ ހުރިކަމުގައި ވާނަމަ ދުވާލުގެ ކޮންމެ ވަގުތަކުވެސް މިއުދަގޫތައް ކުރިމަތިވުމަކީ ވެދާނެކަމެކެވެ. މިއީ ބަލިވެ އިންކަން އެނގޭ ނިޝާންތަކުގެ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު މެއިން ދިލަނެގުން

މާބަނޑުދުވަސްވަރު ވަރަށް ގިނަ އަންހެނުންނަށް މިމައްސަލަ ކުރިމަތިވެއެވެ. ބައެއް އަންހެނުންނަށް މެއިން ދިލަނެގުން ފުރަތަމަ ވެސް ކުރިމަތިވަނީ މާބަނޑުވުމަށްފަހު ގައި ކަމަށްވުމަކީ ވެދާނެ ގޮތެކެވެ. މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ގިނަ މީހުންނަށް މެއިން ދިލަނެގުމުގެ އުނދަގޫތައް ވާންފަށަނީ އާންމުކޮށް ބަނޑަށް 3 މަސްވުމަށްފަހު ގައެވެ. ނޫނީ ބަނޑަށް ފުރަތަމަ 3 މަސް ފާއިތުވެ ދިއުމަށްފަހު ގައެވެ. ނަމަވެސް ފުރަތަމަ 3 މަހުގެ ތެރޭގައި ވެސް މެއިން ދިލަނެގުމަކީ މަދުން ނަމަވެސް ދިމާވެދާނެ ކަމެކެވެ. ބަލިވެ އިންނަ ކޮންމެ 10 […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު އަވަސްއަވަހަށް ކުޑަކަމުދާންޖެހުން

ބަލިވެއިނުމާއި ގުޅިގެން އާންމުކޮށް ކުޑަކަމުދާންޖެހޭ މިންވަރަށްވުރެ ގިނައިން ކުޑަކަމުދާންޖެހުމަކީ ވަރަށް އާންމުކަމެކެވެ. ބަލިވެއިންކަން އެނގުމުގެ ކުރިން ވެސް މާގިނައިން ކުޑަކަމުދާންޖެހުމަކީ ވެދާނެ ކަމެކެވެ. އެހެނީ ބަލިވެއިންކަން ކުރީކޮޅު އެނގޭ ނިޝާންތަކުގެ ތެރޭގައި އަވަސް އަވަހަށް ކުޑަކަމުދާންޖެހުން (މާގިނައިން ކުޑަކަމުދާންޖެހުން) ހިމެނެއެވެ. އާންމުކޮށް މާގިނައިން ކުޑަކަމުދާން ޖެހުން ކުރިމަތިވަނީ ފުރަތަމަ 3 މަހާއި، ފަހު 3 މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. ނުވަތަ މާބަނޑުވާތާ ކުރީކޮޅާއި، ވިހަން ކައިރިވެގެން އަންނަ ދުވަސްވަރުގައެވެ. މިކަން ބަލިވެ އިންނަތާ ކުރީކޮޅު ދިމާވެފައި، މެދުތެރެއިން ރަނގަޅުވެފައި، […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު އަނގައިގައި ކުޅުދިޔާވުން

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު އަނގައިގެ ތެރޭގައި ކުޅު އުފެއްދުން އިތުރުވެ، ކުޅުދިޔާވުމަކީ ވެދާނެ ކަމެކެވެ. މިއީ ވަރަށް ގިނަ މާބަނޑު މީހުންނަށް އިހުސާސްކުރެވޭ ކަމެކެވެ. ޚާއްޞަކޮށް މާބޮޑަށް ހޮނޑުލެވޭނަމަ މިކަން އިހުސާސްވާލެއް ބޮޑުވެއެވެ. އާންމުކޮށް މިކަން ކުރިމަތިވަނީ މާބަނޑުވާތާ ކުރީކޮޅުގައެވެ. މާބަނޑުވާތާ ކުރީކޮޅު މޭނުބައިކޮށް ހޮނޑުލެވުން ކުރިމަތިވާ ދުވަސްވަރު، ކުޅު އުފެއްދުން އިތުރުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ގިނަ ފަހަރު މިކަން ކުރިމަތިވަނީ ބަލިވެއިނުމުން އާދަޔާ ޚިލާފަށް ގިނައިން މޭނުބައިކޮށް ހޮނޑުލެވޭ މީހުންނަށްކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.ޞިއްޙީގޮތުން ބަލާއިރު މިއީ ނުރައްކާތެރި ކަމެއް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ފޮއްސިވެ ދުޅަވުން

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު މޫނާއި، ފަޔާއި، ފައިތިލަ ފޮއްސިވެ ދުޅަވުން ބަނޑަށް 7 މަސް ފުރުމަށް ފަހު ވިހެއުމާއި، ދޭތެރޭގައި މޫނާއި،ފަޔާއި،ފައިތިލަ ފޮއްސިވެ ދުޅަވުމަކީ ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަށް ކުރިމަތިވާ ކަމެކެވެ. ފައިތިލައާއި، ފައިގެ ކުޑަހުޅު ދުޅަވާގޮތް ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަށް ދިމާވެއެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ދުވަސްފުރެން ކައިރިވާއިރު އެވެ. މިހެންވަނީ ހަށިގަނޑުގައި ފެން ހިފެހެއްޓޭތީ އެވެ. ޕްރެޝަރު ބަލާ ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ޓެސްޓުކުރާއިރު މައްސަލައެއް ނެތްނަމަ މިއީ ކަމެއް ނޫނެވެ.  ސަބަބު   މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ހަށިގަނޑު ފޮއްސިވެ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ކުރިމަތި ފަރާތުން ލޭފޭބުން

މާބަނޑުވުމަކީ ހަށިގަނޑުގައި ލޭދައުރުވާ މިންވަރު އިތުރުވާނެ ކަމެކެވެ. ނޫނީ ލޭގެ މިންވަރު އިތުރުވާނެ ކަމެކެވެ. މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ކުރިމަތި ފަރާތުން ލޭފޭބުމަކީ ވެސް ބައެއް މީހުންނަށް ދިމާވެދާނެ ކަމެކެވެ. އެގޮތުން ފައިބާ ލޭގެ ކުލަ ހުންނަނީ ރަތްކުލައިން ފެށިގެން ގޮސް، މުށިކުލަ އާއި އެއްގޮތް ގޮތަކަށެވެ. ގިނަ ފަހަރު މިލޭކުލަ އާންމުކޮށް މައްސަރު ޖެހުމުން އަންނަ ލޭގެ ކުލައަށްވުރެ އަލިވާނެ އެވެ. މާބަނޑުވާތާ ކުރީކޮޅު ކުރިމަތި ފަރާތުން ލޭފޭބުމަކީ އާންމު ކަމެކެވެ. މާބަނޑުވާ ކޮންމެ 5 އަންހެނުންގެ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ނޭފަތުން ފެންއައުން

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ނޭފަތުން ފެންއައުން، ނޭފަތް ބެދި، ނޭފަތުތެރެ ހިރުވައި، ކިނބިހިއެޅި، ރޯގާ ޖެހުން ފަދަ ކަންކަން ކުރިމަތިވުމަކީ ބައެއް ފަހަރު ވެދާނެ ކަމެކެވެ. ބައެއް ފަހަރު ނޭވާލާ ނިޒާމަށް އެލާޖީގެ އުނދަގޫތައް ވެސް ކުރިމަތިވެދާނެ އެވެ. ކުރިން ނޭވާލާ ނިޒާމަށް ދިމާވާ އެލާޖީ (މިސާލަކަށް ހިރަފުހަށް އެލާޖީވުން) ގެ މައްސަލަ ދިމާނުވާ މީހަކަށް ވެސް މާބަނޑުވުމުން މިފަދަ އެލާޖީ ކުރިމަތިވުމަކީ ވެދާނެ ކަމެކެވެ. މާބަނޑު އަންހެނުންގެ ތެރެއިން %30 މީހުންނަށް މިމައްސަލަ ދިމާވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް