ޞަރްފުގެ ޢިލްމު – ތިންވަނަ ފިލާވަޅު

ޞަރްފުގެ ޢިލްމު ލިޔުނީ: އިޔާޒު ނަސީމް ތިންވަނަ ފިލާވަޅު ފިޢުލު ޢަރަބި ބަހުގެ ފިޢުލު ހުންނަނީ މާޟީއާއި، މުޟާރިޢުއާއި އަމްރުގެ ގޮތުގައެވެ. މާޟީއަކީ ހިނގި ނުވަތަ ހިނގައިފައިވާ ކަމެކެވެ. މުޟާރިޢުއަކީ ހިނގާ ނުވަތަ ހިނގަހިނގައި ހުރި ނުވަތަ ހިނގާނޭ ކަމެކެވެ. އަމްރަކީ ކަމެއް ކުރުމަށް ހުކުމް ކުރުމެވެ. ޞަރްފު ޢިލްމުގެ އަހުލުވެރީން ކުރެ ބައެއް ބޭފުޅުން މާޟީއާއި، މުޟާރިޢުއާއި، އަމްރުގެ އިތުރުން މި ލިސްޓަށް ނަހީ ވެސް ގެންނަވައެވެ. ނަހީއަކީ ކަމެއް މަނާ ކުރުމަށް ބުނާ ބުނުމެވެ. […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ޝަމްސިއްޔަ އަކުރާއި ޤަމަރިއްޔަ އަކުރު

ޝަމްސިއްޔަ އަކުރާއި ޤަމަރިއްޔަ އަކުރު މާތް ﷲ ގެ އިސްމުފުޅުތައް ލިޔާއިރު، ޝަމްސިއްޔަ އަކުރާއި ޤަމަރިއްޔަ އަކުރުގެ ހަމަތަކާ ތަބާވާންޖެހެއެވެ. މާތް ﷲ ގެ މަތިވެރި އިސްމުފުޅު ކަމުގައިވާ (الله) އަށް ޢަރަބި ބަހުން ކިޔާ ނަމަކީ “ލަފުޡުލް ޖަލާލަތި” (لفظ الجلالة) އެވެ. ތާނަ އަކުރުން ލިޔާނީ “ލަފުޡުލް ޖަލާލަތި” ނުވަތަ “ލަފުޡުލް ޖަލާލާ” އެވެ. ޢަރަބި ބަހުގެ ޝަމްސިއްޔަ އަކުރާއި ޤަމަރިއްޔަ އަކުރު ނޭނގޭ ކަމަށްވަނީ ނަމަ، މިފަދަ ކަލިމަތައް ލިޔާއިރު ކުށެއް ލިޔެވިދާނެއެވެ. […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ޞަރްފުގެ ޢިލްމު – ދެވަނަ ފިލާވަޅު

ޞަރްފުގެ ޢިލްމު ލިޔުނީ: އިޔާޒު ނަސީމް ދެވަނަ ފިލާވަޅު އިސްމަކީ، ވަކީން އޮންނަ އިރު ވެސް އެއިން ފުރިހަމަ މާނައެއް ދޭހަ ވާ، އަދި މާޒީ، މިހާރު، މުސްތަގުބަލު، މިއިން އެއްވެސް ޒަމާނެއްގައި ހިނގި، ނުވަތަ ހިނގާ، ނުވަތަ ހިނގަހިނގައި ހުރި، ނުވަތަ ހިނގައިފާނޭ ކަމެއް ދަލީލު ކޮށް ނުދޭ ކޮންމެ ކަލިމައެކެވެ. މިސާލު: رَجُلٌ ފިރިހެނެއް. بَقَرَةٌ ގެރިއެއް. سَرِيْرٌ އެނދެއް. الْبَيْتُ ގެ. ޢަރަބި ބަހުގެ އިސްމަކީ ދިވެހި ބަހުގެ މައިގަނޑު ބައިތަކުގެ ތެރެއިން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ޞަރްފުގެ ޢިލްމު – ފުރަތަމަ ފިލާވަޅު

ޞަރްފުގެ ޢިލްމު ލިޔުނީ: އިޔާޒު ނަސީމް ފުރަތަމަ ފިލާވަޅު ޞަރްފަކީ ކަލިމަ ހެދޭ ގޮތާއި ކަލިމަތައް އެއް ސީޣާއިން އަނެއް ސީޣާއަށް ބަދަލު ވާ ގޮތް ބަޔާން ކޮށް ދޭ ޢިލްމެވެ. ޞަރްފު ޢިލްމު އުނގެނުމުން، ކަލިމަތައް ރަނގަޅަށް ކިޔާނެ ގޮތް އެނގެއެވެ. ކަލިމައަކީ މާނައެއް އޮތް، ކޮންމެ އެކަހެރި ލަފްޒެކެވެ. ޢަރަބި ބަހުގައި، ކަލިމަ ބެހެނީ މައިގަނޑު ތިން ބަޔަކަށެވެ. އެއީ އިސްމާއި، ފިޢުލާއި، ޙަރްފު، މި ތިން ބައެވެ. -ނުނިމޭ-

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އަނދުންހުލި

އަނދުންހުލި(sty) އަކީ ލޮލުގެ ބޮޑީގެ މަތީގައި (ލޮލުގެ މަތީބޮޑި ނުވަތ ތިރީ ބޮޑީގައި) ނުވަތަ ބޮޑީގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ ލޮލުގެ ވަށައިގެން ޖަހާ ނުވަތަ ނަގާ ކުޑަ، ރިހުން އެކުލެވޭ ރަތްކުލައިގެ ބިއްސެކެވެ. ނުވަތަ މުލިއްސެއްގެ ސިފަޔަށް އިންނަ/ ނަގާ / އުފެދޭ ފުއްޕުމެކެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި އަނދުންހުލި ނަގަނީ އެސްފިޔަތަކުގެ ބުޑުންނެވެ. ނުވަތަ ލޮލުގެ ރަވައިގައެވެ.ނުވަތަ ލޮލުގެ ބޮޑީގައެވެ. މިއީ ވަރަށް އާންމުކޮށް ލޮލުގެ ބޮޑީގައި އުފެދޭ އެއްޗެކެވެ. ގިނަ ފަހަރު އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރިކަމުގައި […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ނަމުގައި އިބްނު ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް

ނަމުގައި އިބްނު ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް ޢަރަބި ބަހުގެ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ނަން ކިޔާއިރު، އިބްނު (ابْن) ގެ ފަހަތަށް ގެނެވެނީ މީހަކަށް ކިޔާ ނަމެއް ކަމުގައިވާނަމަ (ابْن) ގެ އަލިފު އުނިކުރެވެއެވެ. ނަމެއްގެ ތެރޭގައި (بْن) ތަކުރާރުވާނަމަ، (بْن) ގެ ފަހު އަކުރުގެ ފިލި (އެބަހީ: ނޫނުގެ ފިލި) ތަބާވާނީ އޭގެ ކުރީގައިވާ ލަފުޒުގެ ފަހު އަކުރުގެ ފިއްޔާ އެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ މީގެ މިސާލެކެވެ. مُـحَمَّدُ بْنُ سَلِيْمِ بْنِ حَسَن (މުޙައްމަދު ބްނު ސަލީމި […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ބިސްރަވައިގައި ސިސްޓް އުފެދޭ ބަލި

ބިސްރަވަ ނުވަތަ އޯވަރީގައި ސިސްޓް އުފެދޭ ބަލި (Polycystic Ovary Syndrome)ނުވަތަ ޕޮލީސިސްޓިކް އޯވަރީ ސިންޑްރޯމް އަކީ ދަރިމައިވުމުގެ އުމުރުފުރާގެ އަންހެނުންގެ މެދުގައި އާންމު ހޯރމޯނަލް ޑިސްއޯޑަރ އެކެވެ. ޕޮލީސިސްޓިކް އޯވަރީ ސިންޑްރޯމް ހުންނަ މީހުންނަށް ބައެއް ފަހަރު މައްސަރުކަންތައް ވަރަށް ކުޑަކޮށް ޖެހިދާނެ އެވެ. އަނެއްބައި ފަހަރު މައްސަރު ކަންތައް ޖެހުމަށްފަހު ރަނގަޅުނުވެ ދިގުލައި ހިނގައިދާނެ އެވެ. މިމައްސަލަ ހުންނަ އަންހެނުންގެ ހަށިގަނޑުގައި ފިރިހެން ހޯރމޯން ” އެންޑްރޯޖަން” ގެ ނިސްބަތް މަތިވެދާނެ އެވެ. ސަބަބު […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް