ޢަރަބި ބަސް އުގެނުމުގެ މުހިންމުކަމާއި އަދި މާތްކަން

ލިޔުނީ: އަލްއަޚް އަބޫ ޢަބްދުﷲ ޢަބްދުއްރަޙީމް ބިން މުޙައްމަދު الحمد لله رب العامين، الصلاة و السلام على نبينا محمد و آله و صحبه أجمعين. أما بعد. ޢަރަބި ބަހަކީ އެބަހަކުން ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެއިލާހު ޤިޔާމަތާއި ޖެހެންދެން ރައްކާތެރިކުރައްވާނެކަމަށް ވަޢުދުވޮޑިގެންފައިވާ އެއިލާހުގެ ވަޙީބަސްފުޅު ބާވާލެއްވުނު ބަހެވެ. އެބަހަކީ އެއިލާހު އެންމެ ފަހުން ފޮނުއްވި ނަބީކަން ޚަތިމުކުރެއްވި ޞާޙިބާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ޥަސައްލަމަ އެބަހަކުން ވާހަކަފުޅު ދެއްކަވައި ދީން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އަބްޖަދު ހައްވަޒަށް ނަޒަރެއް

މުޞަންނިފު: ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން ޢަރަބި އަލިފުބާގެ އަކުރުތައް ހިމެނޭ، އަބްޖަދު ހައްވަޒަކީ، ދިގު ތާރީޚެއް ލިބިފައިވާ ޒަމާންވީ ތަރިކައެކެވެ. ބުނެވޭ ގޮތުގައި، އޭގެ ފުރަތަމަ ހަ ލަފުޒަކީ، މަދުޔަނުގެ ރަސްރަސްކަލުންގެ ނަންތަކެކެވެ. އެ ނަންތަކަކީ: 1. އަބްޖަދު (أَبْجَد) 2. ހައްވަޒު (هَوَّز) 3. ޙުއްޠީ (حُطِّي) 4. ކަލަމުން (كَلَمُن) 5. ސަޢަފަޞް (سَعَفَصْ) 6. ޤަރަޝަތު (قَرَشَتْ) މިއެވެ. މީގެ ތެރެއިން “ކަލަމުން” އަކީ، އެ ރަސްރަސްކަލުންގެ އިސް ރަސްގެފާނުގެ ނަން ކަމަށް ވެސް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ޢަރަބި އަކުރު އުފެދުނުގޮތް ބުނެދޭ ނަޒަރިއްޔާތައް

މުޞަންނިފު: ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން ޢަރަބި އަކުރު އުފެދުނު ގޮތުގެ ވާހަކައަކީ ދިގުވާހަކައެކެވެ. ތަފާތު ރިވާޔަތްތަކުން ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް އެވާހަކަ ކިޔައި އުޅެތެވެ. އެއްރިވާޔަތެއް ބުނާގޮތުގައި ޢަރަބި ލިއުމަކީ މާތްﷲ އާދަމުގެފާނަށް އުނގަންނަވައިދެއްވި އެއްޗެކެވެ. އިހުގެ ޢަރަބީން ޤަބޫލުކޮށްގެން ތިބީ އެގޮތަށެވެ. ނަމަވެސް އެކަން ސާބިތުކޮށްދޭނެ އެއްވެސް ދަލީލެއް ނެތެވެ. އެ ރިވާޔަތާ އިދިކޮޅު އެހެން ރިވާޔަތެއް ބުނާގޮތުގައި ޢަރަބި އަކުރު އުފެދިގެން އައީ ޔަމަނުކަރައިންނެވެ. ޔަމަނުކަރައިގެ މުސްނަދު ލިއުމަކީ ޢަރަބި އަކުރުގެ އަޞްލެވެ. ނަމަވެސް ޢަރަބި އަކުރު […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ޢަރަބި އަލިފުބާގެ އަކުރުތައް ލިޔާގޮތް – ކުޑަކުދިންނަށް

ވީޑިއޯ ބަލާފައިވާ ޢަދަދު: މިވީޑިއޯ ޔޫޓިއުބުން ބެއްލެވުމަށް ތިރީގައިވާ ލިންކަށް ފިއްތަވާ ލައްވާށެވެ! https://www.youtube.com/c/HaamiimAli

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އެމްވީ މަލިކު ފޮންޓު

އެމްވީ މަލިކު – MV Maliku ފޮންޓު ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް މި ފޮންޓު ޑައުންލޯޑު ކުރެއްވުމަށް ތިރީގައިވާ ޑައުންލޯޑު ބަޓަނަށް ފިއްތަވާ ލައްވާށެވެ! އޭރުން  އާދައިގެ ފޮންޓާއި ބޯލްޑް ނުވަތަ ފެވި ފޮންޓު ޑައުންލޯޑު ކުރެއްވޭނެއެވެ. އެންމެ ފަހުގެ އިސްދާރު: ފައިލުގެ ބާވަތް ތަފްސީލު ޑަުއުންލޯޑު ކުރުމަށް ފޮންޓުގެ ނަން: އެމްވީ މަލިކު. އިސްދާރު ނަމްބަރު: 3.0. ފައިލުގެ ސައިޒު: 62.1 ކިލޯބައިޓު. ފޮންޓުގެ ނަން: އެމްވީ މަލިކު. އިސްދާރު ނަމްބަރު: 0.09. ފައިލުގެ ސައިޒު: 241 ކިލޯބައިޓު. މަސްދަރު: http://www.hassanhameed.com/?page_id=154 ބަލާފައިވާ ޢަދަދު:

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ހުދުގެއަކުން ހުދު ދަތްޕިލައެއް

މަލްސާ ޓިއުޝަނަށްދާއިރު ހުދުހުދު ގެއެއް ފެނެއެވެ. އެގޭ ބޭރުން ބަލާއިރު ފެންނަނީ މުޅިންވެސް ހުދުކޮށެވެ. ގޭގައި ލައިފައި ހުރީ ހުދު ކުލައެވެ. ދޮރުތަކުގައި ހުދު ދަވާދެވެ. މަލްސާއަށް އެންމެ ޙައިރާންވީ އެ ގޭގެ ފެންއަޅާ ބޮޑުކަޅު ތާނގީގައިވެސް ހުުދުކޮށްފައި ހުރީމައެވެ.ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ސައިކަލުގެ ފަހަތުގައި އިނދެ އެގެއަށް ބަލައެވެ. އެގެއާ ހަމަވުމުން ، އެގެ ނޫން އެހެން ތަނަކަށް މަލްސާއަކަށް ނުބެލެއެވެ. މަލްސާ ބޭނުންވަނީ އެގޭގެ އެތެެރެއަށް ވަންނާށެވެ.އެގޭ މީހުންނާ ބައްދަލުކުރާށެވެ. އެއްދުވަހަކު އެ ގެއާ ހަމަވުމުން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް