ފައިލޭރިޔާ (ފައިފަލަ ބަލި)

ފައިލޭރިޔާ ނުވަތަ ފައިފަލަ ބަލި (Filariasis / Elephantiasis/Wucheriasis) އަކީ މަދިރީގެ ސަބަބުން ފެތުރޭ ބައްޔެކެވެ. ފައިލޭރިއާ އެންމެ އާންމުކޮށް ފެންނަނީ އޭޝިއާ، އެފްރިކާ އަދި ދެކުނު އެމެރިކާގެ ހޫނުގައުމުތަކުގައި އުޅޭމީހުންގެ ފުށުންނެވެ. ސަބަބު އަދި ފެތުރޭގޮތް ފައިލޭރިޔާ ޖެހެނީ”ވޫކެރީރިއާ ބެންކްރޮފްޓީ (Wuchereria bancrofti) ކިޔާ ފަންޏެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. ފައިލޭރިއާ ފެތުރެނީ މިބުނި ފަނީގެ ”އިންފެކްޓިވް ލާރވާ”(Infective Larvae) އުފުލާ ކިއުލެކްސް(Culex)، މަދިރީގެ “ކިއުލެކްސް ޕައިޕިއެންސް”(Culex pipiens) ކިޔާ ބާވަތެއްގެ މަދިރިއެއް އިންސާނެއްގެ ހަށިގަނޑުގައި ހެފުމުގެ ތެރޭގައި ކުރިން ބުނި ”އިންފެކްޓިވް ލާރވާ” އެމީހެއްގެ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ދިވެހިބަސް ލެޓިން އަކުރުން ލިޔުމުގެ ޤަޥާޢިދު

ދިވެހިބަސް ލެޓިން އަކުރުން ލިޔުމުގެ ޤަޥާޢިދު ތިރީގައި މިވަނީ ދިވެހިބަސް ލެޓިން އަކުރުން ލިޔުމުގެ ޤަޥާޢިދުގެ ހަމަތަކެވެ. އަކުރުތައް ހ: h ޙ (ح): h’ ޚ (خ): kh ށ: sh ނ: n ރ: r ޜ: sion (ޜަން) ބ: b ޅ: lh (Lh) ކ: k އ: a, e, i, o, u ޢ (ع): a’, e’, i’, o’, u’ ޣ (غ): gh ވ: […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ބެލްސް ޕަލްސީ

ބެލްސް ޕަލްސީ(bell’s palsy)  އަކީ މޫނުގެ އެއް ފަރާތުގެ މަސްތައް ކުއްލިއަކަށް ވަރުދެރަވާ ހާލަތެކެވެ. ގިނަ ފަހަރު މިގޮތަށް މަސްތަކުގެ ވަރުދެރަވަނީ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅަކަށެވެ. އަދި ދެތިން ހަފްތާގެ ތެރޭގައި އޭގެ ޒާތުގައި ރަނގަޅުވެދެއެވެ. މޫނުގެ އެއްފަރާތުގެ މަސްތަކުގެ ވަރުދެރަވުމުގެ ސަބަބުން، މޫނުގެ އެ ފަރާތް ބަލާބެލުމަށް ހީވަނީ ތިރިއަށް ވެއްޓިފައި ނޫނީ ޖެހިފައި ހުންނަ ހެންނެވެ. މަސްތައް ދެރަވެފައިވާ ފަރާތުގައި ހިނިތުންވާ އިރު ތަފާތު ކަމެއްހުރެ، އަދި އެފަރާތުގެ ލޯމަރަން އުދަނގޫވެއެވެ. ބެލްސް ޕަލްސީ ކޮންމެ އުމުރެއްގައި […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ހޫނަށް ބިހިނެގުން

ހޫނަށް ބިހިނެގުން (heat rash) މިއީ ހޫނު ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވެދާނެ ޞިއްހީ މައްސަލަ އެކެވެ. މިއީ ހޫނު ދުވަސްވަރު މާބޮޑަށް ދާހިއްލުމުގެ ސަބަބުން ހަންގަނޑަށް އުދަނގޫވެ، ހިރުވައި ކެހުމެވެ. ހޫނަށް ބިހިނެގުން ބޮޑަށް އާންމީ ކުޑަކުދިންގެ މެދުގައި ކަމުގައި ވިޔަސް ބޮޑެތި މީހުންގެ ގައިގައި ވެސް ހޫނުވުމުން ބިހިނެގުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ހޫނު ގަދަ ދުވަސްވަރެއްގައި މިއީ ކޮންމެ އުމުރެއްގެ މީހަކަށް ވެސް ދިމާވެދާނެ ކަމެކެވެ. ހޫނަށް ބިހިނެގުމަށް “މިލިއޭރިއާ”(Miliaria)  އަދި “ޕްރިކްލީ ހީޓް”(prickly heat)  މިހެން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ފޯލިކް އެސިޑް

ފޯލިކް އެސިޑް ވިޓަމިން ބީ9 ނުވަތަ ފޯލިކް އެސިޑް(Folic acid) އަކީ ވިޓަމިން ބީ ކޮމްޕްލެކްސްގައި ހިމެނޭ ވިޓަމިން އެކެވެ. ފޯލިކް މިނަން ނަގާފައިވަނީ ލެޓިން ބަހެއް ކަމުގައިވާ ފޮލިއޭޖް(Foliage) އިންނެވެ.  އެއީ ލެޓިން ބަހުން ފަތްތަކަށް ކިޔާ ނަމެވެ. އެއީ މިމާއްދާ އެންމެ ގިނައީ ފެހިކުލަ ގަދަ ފަތުގައި ކަމަށްވާތީ އެވެ. މިއެސިޑް ފުރަތަމަ ލެބޯޓަރީގައި ހޯދީ ބޯވެލި ފަތުންނެވެ. މިއީ ފެނަށް ގިރޭ ވިޓަމިނެކެވެ. އަދި ކެއްކުމުން ފަސޭހައިން ފޫދިގެންދާ އެއްޗެކެވެ. އަދި ދަޅުގައި ބަންދުކުރުމުން އުނިވެސް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ޢަރަބި ބަހުގެ ޤަވާޢިދު – ހަތްވަނަ ފިލާވަޅު (اِسْم المَفْعُوْل)

الدرس السابع – ހަތްވަނަ ފިލާވަޅު اِسْم المَفْعُوْل – ކަން ރައްދުވާ ބަޔާންކޮށްދޭ ނަން اِسْم المَفْعُوْل: މިއީ ކަން ކުރިމީހާ ކުރި ކަންތައް ބަޔާންކޮށްދޭ ނަމެކެވެ. اِسْم المَفْعُوْل އުފެދެނީ الفِعْل المَاضِي الثُلَاثِي المُجَرَّد المَبْنِي للمَجْهُول ގެ مَفْعُوْل ވަޒަނުންނެވެ. މިސާލަކަށް: كُسِرَ : مَكْسُوْرٌ ، جُرِحَ : مَجْرُوْحٌ. އަދި الفِعْل غَيْر الثُلَاثِي އަކުންވެސް اِسْم المَفْعُوْل އުފެދެއެވެ. ހަމަ އެފަދައިން الفِعْلُ المُضَارِع للمَجْهُول ގައިވާ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ޢަރަބި ބަހުގެ ޤަވާޢިދު – ހަވަނަ ފިލާވަޅު (مَفْعُوْلٌ بِهِ)

الدرس السادس – ހަވަނަ ފިލާވަޅު مَفْعُوْلٌ بِهِ – ކަން ރައްދުވާ مَفْعُوْلٌ بِهِ: މިއީ ކަންކުރިމީހާ ކުރި ކަންތައް އަންގައިދޭ ނަމެކެވެ. مَفْعُوْلٌ بِهِ ގައި އަބަދުވެސް ޖަހާނީ އަބަފިއްޔެވެ. އެއީ فَتْحَةٌ ظَاهِرَة (ފެންނަން އިން އަބަފިއްޔެއް) ވިޔަސް فَتْحَةٌ مُقَدَّرَة (ފޮރުވިފައިވާ އަބަފިއްޔެއް) ވިޔަސް މެއެވެ. އަދި مَفْعُوْلٌ بِهِ އެކައްޗަށް ވުރެ ގިނަވުންވެސް އެކަށީގެންވެއެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ މީގެ ބައެއް މިސާލުތަކެވެ. أَلْقَى الشَّاعِرُ قَصِيْدَةً. قصدتُ الجَبَلَ. قُدْتُ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ޢަރަބި ބަހުގެ ޤަވާޢިދު – ފަސްވަނަ ފިލާވަޅު (اِسْم الفَاعِل)

الدرس الخامس – ފަސްވަނަ ފިލާވަޅު اِسْم الفَاعِل – ކަންކުރާ ފަރާތް اِسْم الفَاعِل: މިއީ فِعْل އިން ނަގައިފައިވާ، ކަން ކުރީ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ނަމެކެވެ. اِسْم الفَاعِل އުފެދެނީ الفِعْل المَاضِي المَعْلُوْم الثُلَاثِي ގެ فَاعِل ވަޒަނުންނެވެ. މިސާލަކަށް: فَعَلَ : فَاعِلٌ ، صَعَدَ : صَاعِدٌ. އަދި الفِعْل غَيْر الثُلَاثِي އަކުންވެސް اِسْم الفَاعِل އުފެދެއެވެ. ހަމަ އެފަދައިން الفِعْلُ المُضَارِع المَعْلُوْم ގައިވާ حَرْفُ المُضَارِعَة، […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް