ހައިޑްރޯނެފްރޯސިސް

ލަފްޒީގޮތުން ބަލާއިރު “ހައިޑްރޯ”(hydro) ގެ މާނައަކީ “ފެން” އެވެ. އަދި “ނެފްރޯސް”(nephros) ގެ މާނައަކީ ގުރުދާ އެވެ. އެހެންކަމުން ހައިޑްރޯނެފްރޯސިސް ގެ ލަފްޒީ މާނައަކީ “ގުރުދާގައި ފެންހަރުލުމެވެ”. ހައިޑްރޯނެފްރޯސިސް(hydronephrosis) އަކީ ދެގުރުދާއިންކުރެ ގުރުދާއެއް ދުޅަވުމެވެ. ގުރުދާ ދުޅަވަނީ ކުޑަކަމު ނަޖިސް ގުރުދާއިން ބޭރުނުވެ، ގުރުދާގައި ޖަމާވުމުންނެވެ. މިގޮތަށް ދިމާވަނި ގުރުދާއިން މަސާނާއަށް ކުޑަކަމު ނަޖިސް އުފުލައިދޭ ހޮޅި “ގުރުތާ” ގައި ބެދުމެއް ނޫނީ ހުރަހެއް ހުރެގެންނާއި، އުފެދުމުގައި ކުޑަކަމު ނަޖިސް މަސާނާއަށް ދިއުމަށް ހުރަސްއެޅޭނެ ފަދަ ކަމެއް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް