މާބަނޑު ދުވަސްވަރު: ފެންދުލި މާއަވަހަށް ފަޅައިގެންދިއުން

ފެންދުލި މާވައަހަށް ފަޅައިގެންދިއުން  (preterm premature rupture of membrane / PPROM)  މާނަކުރެވެނީ ވިހެއުމުގެ ވޭންވަރު އައުމުގެ ކުރިން ފެންދުލި ފަޅައިގެން ގޮސް ފެންފޭބުމަށެވެ. ނުވަތަ ފެން ލީކުވުމަށެވެ. ނުވަތަ ބަނޑަށް 37 ހަފްތާ ފުރުމުގެ ކުރިން ފެންދުލި ފަޅައިގެންދިއުމެވެ. ފެންދުލި މާއަވަހަށް ފަޅައިގެންދިއުމަކީ ފެންދުލިން ފެން ބޭރުވެ، ދުވަސްނުފުރާ ވިހެއުން ނޫނީ ދުވަސްނުފުރާ އުފަންވުން ކުރިމަތި ކުރުވާނެ ކަމެކެވެ. އަދި އިންފެކްޝަން އުފެދުމަށް މަގުފަހިވާނެ ކަމެކެވެ. ދުވަސްފުރިފައި ވަނިކޮށް ވެސް ފެންދުލި ފަޅައިގެން ހިނގައިދާނެއެވެ. އަނެއްބައި ފަހަރު […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އުމުރާއި ގުޅިގެން ކައިރިފުސްވުން

އުމުރާއި ގުޅިގެން ކައިރިފުސްވުން (presbyopia) މިއީ އުމުރާއި ގުޅިގެން ފެނުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން ކައިރި ފުސްވުމެވެ. ނޫނީ ލޮލުގެ ލެންސް ދުވަސްވެ، މުސްކުޅިވުމެވެ. މިއީ ރިފެރިކުރު(refract)މުގައި ހުންނަ އުނިކަމެކެވެ. މިއީ މެދުއުމުރުގެ މީހުންނާއި، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ކައިރި ފެނުމަށް ދަތިވާ ހާލަތެކެވެ. އުމުރާއިގުޅިގެން ކައިރިފުސްވުމަކީ ކައިރީގައި ހުންނަ އެއްޗިއްސަށް ލޯއަމާޒުކުރުމަށް ހުންނަ ކުޅަދާނަކަށް އުމުރުން ދުވަސްވާވަރަކަށް މަޑުމަޑުން ގެއްލެމުން ދިއުމެވެ. ނޫނީ ގެއްލުމެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި މިއީ އުމުރުން ދުވަސްވާވަރަކަށް ތަބީޢީ ގޮތުން ވެސް ކުރިމަތި ވެދާނެ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް