އެމްވީ މަލިކު ފޮންޓު

އެމްވީ މަލިކު – MV Maliku ފޮންޓު ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް މި ފޮންޓު ޑައުންލޯޑު ކުރެއްވުމަށް ތިރީގައިވާ ޑައުންލޯޑު ބަޓަނަށް ފިއްތަވާ ލައްވާށެވެ! އޭރުން  އާދައިގެ ފޮންޓާއި ބޯލްޑް ނުވަތަ ފެވި ފޮންޓު ޑައުންލޯޑު ކުރެއްވޭނެއެވެ. އެންމެ ފަހުގެ އިސްދާރު: ފައިލުގެ ބާވަތް ތަފްސީލު ޑަުއުންލޯޑު ކުރުމަށް ފޮންޓުގެ ނަން: އެމްވީ މަލިކު. އިސްދާރު ނަމްބަރު: 3.0. ފައިލުގެ ސައިޒު: 62.1 ކިލޯބައިޓު. ފޮންޓުގެ ނަން: އެމްވީ މަލިކު. އިސްދާރު ނަމްބަރު: 0.09. ފައިލުގެ ސައިޒު: 241 ކިލޯބައިޓު. މަސްދަރު: http://www.hassanhameed.com/?page_id=154 ބަލާފައިވާ ޢަދަދު:

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ހުދުގެއަކުން ހުދު ދަތްޕިލައެއް

މަލްސާ ޓިއުޝަނަށްދާއިރު ހުދުހުދު ގެއެއް ފެނެއެވެ. އެގޭ ބޭރުން ބަލާއިރު ފެންނަނީ މުޅިންވެސް ހުދުކޮށެވެ. ގޭގައި ލައިފައި ހުރީ ހުދު ކުލައެވެ. ދޮރުތަކުގައި ހުދު ދަވާދެވެ. މަލްސާއަށް އެންމެ ޙައިރާންވީ އެ ގޭގެ ފެންއަޅާ ބޮޑުކަޅު ތާނގީގައިވެސް ހުުދުކޮށްފައި ހުރީމައެވެ.ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ސައިކަލުގެ ފަހަތުގައި އިނދެ އެގެއަށް ބަލައެވެ. އެގެއާ ހަމަވުމުން ، އެގެ ނޫން އެހެން ތަނަކަށް މަލްސާއަކަށް ނުބެލެއެވެ. މަލްސާ ބޭނުންވަނީ އެގޭގެ އެތެެރެއަށް ވަންނާށެވެ.އެގޭ މީހުންނާ ބައްދަލުކުރާށެވެ. އެއްދުވަހަކު އެ ގެއާ ހަމަވުމުން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ތާނަ ޓައިޕްރައިޓަރ ފޮންޓު

ތާނަ ޓައިޕްރައިޓަރ ފޮންޓު – Thaana Typewriter Font ފޮންޓު ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް މި ފޮންޓު ޑައުންލޯޑު ކުރެއްވުމަށް ތިރީގައިވާ ޑައުންލޯޑު ބަޓަނަށް ފިއްތަވާ ލައްވާށެވެ! އޭރުން  އާދައިގެ ފޮންޓާއި ބޯލްޑް ނުވަތަ ފެވި ފޮންޓު ޑައުންލޯޑު ކުރެއްވޭނެއެވެ. އެންމެ ފަހުގެ އިސްދާރު: ފައިލުގެ ބާވަތް ތަފްސީލު ޑަުއުންލޯޑު ކުރުމަށް ފޮންޓުގެ ނަން: ތާނަ ޓައިޕްރައިޓަރ ފޮންޓު. އިސްދާރު ނަމްބަރު: 3.0. ފައިލުގެ ސައިޒު: 62.1 ކިލޯބައިޓު. ފޮންޓުގެ ނަން: ތާނަ ޓައިޕްރައިޓަރ ފޮންޓު. އިސްދާރު ނަމްބަރު: 0.09. ފައިލުގެ ސައިޒު: 241 […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

خط الرسم العثماني – حفص

تحميل الخط فضلاً قم بتحميل الإصدار الأخير للخط لضمان الحصول على أعلى جودة للخط. الإصدار الأخير : نوع الملف التفاصيل تحميل خط الرسم العثماني – حفص  . رقم الإصدار : 0.09 . الحجم : 241 كيلوبايت . ملف Microsoft Word يحتوي على المصحف الشريف كاملاً بخط الرسم العثماني – حفص . رقم الإصدار : 0.09 . الحجم : 674 كيلوبايت . [ملاحظة] […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ގަލާއި ދޮންވެލި

ވަގުތަަކީ ފަތިހުގެ ހިތްގައިމު ވަގުތެވެ. ހުކުރުދުވަހު ފަތިހު ފަތިސް ނަމާދުކޮށް ނިމިގެން އިރުއަރާ މަންޒަރު ބަލަން ދިއުމަކީ ޝަމާލާއި ޝަޒީމްގެ އާދައެކެވެ. އަތިރިމައްޗާ މާ ދުރު ނޫން ހިސާބެއްގައި ދިރިއުޅޭ މި ދެކުދިންނަކީ އަވައްޓެރި ކުދިންނެވެ. އެއަށްވުރެ ބޮޑަށް ތުއްތު އިރުއްސުރެ ވަރަށް ގާތް ދެ އެކުވެރިންނެވެ. އެކަކަށް ލިބޭ އުފަލާއި ހިތާމައިގައި އަނެކަކު ބައިވެރި ވެއެވެ. ހިތްހެޔޮކަމާއި ހަމްދަރުދީ ފާޅުކުރެއެވެ. މިދެކުދިން އެކުގައި އުޅުނުކަމުގައި ވިޔަސް، ބައެއް ކަންކަމުގައި ދެކުދިންގެ މިޒާޖު ވަރަށް ތަފާތެވެ. ޝަޒީމަކީ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އަލްބަދަލު (الْبَدَلُ)

މުޞަންނިފު: ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން ބަދަލުގެ ތަރުކީބު އެކުލެވިގެންވަނީ، ދެ ބަޔަކުންނެވެ. ފުރަތަމަ ބަޔަށް ކިޔަނީ، “އަލްމުބްދަލު މިންހު” (المُبْدَلُ مِنْهُ) އެވެ. ދެވަނަ ބަޔަށް ކިޔަނީ، “އަލްބަދަލު” (الْبَدَلُ) އެވެ. ވާހަކަދައްކާ ފަރާތުގެ އަސާސީ މަޤުޞަދަކަށް ވާނީ، އޭގައިވާ ބަދަލެވެ. الْبَدَلُ އަކީ، މަޤުޞަދު ބަޔާންކުރުމަށްޓަކައި ގެނެވޭ (ތަބާވާ) ލަފުޒެކެވެ. އެ ލަފުޒު ވާނީ، އޭގެ ޒާތުގައި މަޤުޞަދެއް ނެތް ލަފުޒެއްގެ ފަހަތުގައެވެ. އެއަށް ކިޔަނީ، المُبْدَلُ مِنْهُ އެވެ. މިސާލު: الْإِمَامُ مالِكٌ أَحَدُ الْأَئِمَّةِ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް