ޢަރަބިބަސްކިޔަވަމާ.ކޮމް އަށް މަރުޙަބާ!

ﷲގެ ވާގިފުޅާއެކު، ތިޔަ ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް ފައިދާކުރަނިވި މަޢުލޫމާތުތަކެއް މިވެބްސައިޓު މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އުއްމީދުކުރަމެވެ. މި މަސައްކަތް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ ތިޔަ އަޚުންނާއި އުޚުތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ލިބިގެންކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަމެވެ. ވީމާ ޚިޔާލެއް ނުވަތަ މަޝްވަރާއެއް ވާނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ފޭސްބުކު ޕޭޖު މެދުވެރިކޮށް މެސެޖެއް ފޮނުވުން އެދެމެވެ. ﷲ ތަޢާލާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޢިލްމު އިތުރުކޮށްދެއްވާށި. އާމީން!

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް