ރޯދަމަހުގައި ދުރުހެލިވާންވީ ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތައް

ރޯދަ މަހުގައި އެހެން މަސްތަކާ ޚިލާފަށް ވަރަށް ގިނަ ތަފާތު ވައްތަރުގެ ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކޮށްގެން ބޭނުންކުރެވެއެވެ. ކޮންމެ ކަހަލަ ކާބޯއެއްޗެއް ރޯދަމަހު ތައްޔާރުކުރި ނަމަވެސް ޞިއްޙަތަށް ފައިދާހުރި ގޮތަކަށް އެއެއްޗެއް ތައްޔާރުކުރެވޭތޯ ބެލުން މުހިއްމެވެ. ހަމައެހެންމެ ބައެއް ކަހަލަ ކާބޯތަކެއްޗާއި، ދުރުހެލިވުމަކީ ރޯދަމަހުގެ ދުވާލުގެ ވަގުތުތައް ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންހިފުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމެކެވެ. ރޯދަމަހުގެ ކެއުން ބުއިމުގައި ދުރުހެލިވާންޖެހޭ ކާބޯތީގެ ބާވަތްތަކަށް ބަލާލަމާ ހިނގާށެވެ. އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަކީ ކޮފީ ބުއިމަށް ދެވިހިފައިވާ މީހުންނެވެ. އެނާޖީ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ރޯދަ ވީއްލާގަޑީގައި ގިނައިން ކެއުން

ރޯދަ ވީއްލާ ގަޑިއަކީ ރޯދައަށް ހުރުމަށްފަހު އެންމެ ފުރަތަމަ ހަށިގަނޑަށް ކާއެއްޗެއް އެތެރެވާ ވަގުތެވެ. ރޯދަމަހުގެ ކޮންމެ ކެއުމަކީ ވެސް ހަށިގަނޑަށް ފައިދާހުރި ކާނާގެ ހުރިހާ ބާވަތްތަކެއް ވެސް ހިމެނޭ ހަމަހަމަ ކެއުމަށް ހެދުން ބުއްދިވެރި އެކެވެ. އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަށް ރޯދަ އަށް ގިނައިރު ހުރެފައި ރޯދަ ވީއްލާ ވަގުތުގައި ވަރަށް ގިނައިން ކެވޭގޮތް ވެއެވެ. ނަމަވެސް ޞިއްޙީ ގޮތުން ބަލާއިރު ރޯދަވީއްލާ ވަގުތު މާގިނައިން ކެއުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫނެވެ. ރޯދަ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ރޯދަމަސް ދުޅަހެޔޮކަންމަތީ ފުރިހަމަކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ 10 ކަމެއް

1- ގިނައިން ދިޔާތަކެތި ބޯށެވެ. ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުތަކުގައި ގިނައިން ދިޔާތަކެތި ބޯށެވެ. މަދުވެގެން 8 ތަށި ފެން ބޯން އާދަކުރާށެވެ. ގިނައިން ދިޔާތަކެތި ބޭނުންކުރުމަކީ ހަށިގަނޑުން ވިހަތައް ބޭރުކޮށްދީ، ކިޑްނީގައި ކުޑަކަމު ނަޖިސް ގިނައިރު ހަރުލާފައިހުރުން ކުޑަކޮށްދޭނެ ކަމެކެވެ. އަދި މިއީ ހަށިގަނޑުން ފެނާއި، ލޮނުގެ ބައި މަދުވިޔަނުދީ އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމެކެވެ. ދިޔާތަކެތީގެ ގޮތުގައި، ފެނާއި، ސުރުވާ، ލޯފެޓް ކިރު، އަދި އެކި ކަހަލަ ފަންޏާއި ޖޫސް ފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެވެ. 2- […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް