ބަސްތޫރަ 2

ފޮތުގެ ނަން: ބަސްތޫރަ 2 ތައްޔާރުކުރީ: ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު: 2 ޞަފްޙާ ފައިލް ސައިޒް: 5.33 މެގަބައިޓް ފައިލް ބާވަތް: ޕީޑީއެފް މަސްދަރު: ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ބަސްތޫރަ 1

ފޮތުގެ ނަން: ބަސްތޫރަ 1 ތައްޔާރުކުރީ: ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު: 2 ޞަފްޙާ ފައިލް ސައިޒް: 130 ކިލޯބައިޓް ފައިލް ބާވަތް: ޕީޑީއެފް މަސްދަރު: ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

(مُعْجَمُ اللِّسَانِ) Mu’jam Lisaan

مُعْجَمُ اللِّسَانِ (Dictionary of Lisaan (Arabic – Divehi – (مُعْجَمُ اللِّسَانِ) Mu’jam Lisaan (Dictionary of Lisaan (Arabic – Divehi – (مُعْجَمُ اللِّسَانِ) Mu’jam Lisaan   މަސްދަރު: ލިސާން އިންސްޓިޓިއުޓް ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު:

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އައު ލަފުޒު

# ދިވެހި އިނގިރޭސި 1 ގެވެށިފަރުވާ Home-remedy 2 ރަތަނި Hemoglobin  3 ހެޔޮ ހެނދުނެއް! !Good morning 4 ބަނަފިނި haze 5 ދުންފިނި mist 6 ބޯދުންފިނި fog 7 ގަނޑުފިނި frost 8 ޝިކާޔަތު grievance 9 ތޫރަ bulletin 10 އެތެރެވެށި indoor 11 ބޭރުވެށި outdoor 12 ޖަގަހަ station   13 ނަރުހުންގެ ޖަގަހަ nurses station 14 ބަސް ޖަގަހަ bus station   15 ދާލަން/ބުރިޖު […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

(مُعْجَمُ اللِّسَانِ) Mu’jam Lisaan

مُعْجَمُ اللِّسَانِ (Dictionary of Lisaan (Arabic – Divehi – (مُعْجَمُ اللِّسَانِ) Mu’jam Lisaan (Dictionary of Lisaan (Arabic – Divehi – (مُعْجَمُ اللِّسَانِ) Mu’jam Lisaan މަސްދަރު: ލިސާން އިންސްޓިޓިއުޓް

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް