ގުރުދާގެ ކެންސަރު

ގުރުދާ ކޮންމެ މީހެއްގެ ވެސް ދެގުރުދާ(Kidney) އޮވެއެވެ. މިއީ ތޮޅިއޮށެއްގެ ސިފައިގައި އޮންނަ ގުނަވަނެކެވެ. ގުރުދާގެ ބޮޑުމިނަކީ އަތްމުށެއްގެ މިންވަރެވެ. މިއީ އެތެރެހަށީގައި ބުރަކައްޓާއި ކައިރީގައި ބަނޑުގެ ފަހަތުން ތިރީގައި އޮންނަ ގުނަވަނެކެވެ. ކޮންމެ ގުރުދާއެއް ވެސް އޮންނަނީ އެތެރެ ހަށީގެ ފަހަތު ބައިގައި މައިބަދައިގެ ދެފަރާތުގައެވެ. މާނައަކީ އެއް ގުރުދާ މައިބަދައިގެ ކަނާތް ފަރާތުގައެވެ. އަދި އަނެއް ގުރުދާ މައިބަދައިގެ ވާތް ފަރާތުގައެވެ. ކޮންމެ ގުރުދާއެއްގެ މަތީގައި ކުޑަކުޑަ ގޮށެއް ނޫނީ ގްލޭންޑް އެއް އޮވެއެވެ. […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު: ފެންދުލި މާއަވަހަށް ފަޅައިގެންދިއުން

ފެންދުލި މާވައަހަށް ފަޅައިގެންދިއުން  (preterm premature rupture of membrane / PPROM)  މާނަކުރެވެނީ ވިހެއުމުގެ ވޭންވަރު އައުމުގެ ކުރިން ފެންދުލި ފަޅައިގެން ގޮސް ފެންފޭބުމަށެވެ. ނުވަތަ ފެން ލީކުވުމަށެވެ. ނުވަތަ ބަނޑަށް 37 ހަފްތާ ފުރުމުގެ ކުރިން ފެންދުލި ފަޅައިގެންދިއުމެވެ. ފެންދުލި މާއަވަހަށް ފަޅައިގެންދިއުމަކީ ފެންދުލިން ފެން ބޭރުވެ، ދުވަސްނުފުރާ ވިހެއުން ނޫނީ ދުވަސްނުފުރާ އުފަންވުން ކުރިމަތި ކުރުވާނެ ކަމެކެވެ. އަދި އިންފެކްޝަން އުފެދުމަށް މަގުފަހިވާނެ ކަމެކެވެ. ދުވަސްފުރިފައި ވަނިކޮށް ވެސް ފެންދުލި ފަޅައިގެން ހިނގައިދާނެއެވެ. އަނެއްބައި ފަހަރު […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ބަސްތޫރަ 6

ފޮތުގެ ނަން: ބަސްތޫރަ 6 ތައްޔާރުކުރީ: ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު: 1 ޞަފްޙާ ފައިލް ސައިޒް: 1.40 މެގަބައިޓް ފައިލް ބާވަތް: ޕީޑީއެފް މަސްދަރު: ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ނަމުގައި އިބްނު ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް

ނަމުގައި އިބްނު ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް ޢަރަބި ބަހުގެ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ނަން ކިޔާއިރު، އިބްނު (ابْن) ގެ ފަހަތަށް ގެނެވެނީ މީހަކަށް ކިޔާ ނަމެއް ކަމުގައިވާނަމަ (ابْن) ގެ އަލިފު އުނިކުރެވެއެވެ. ނަމެއްގެ ތެރޭގައި (بْن) ތަކުރާރުވާނަމަ، (بْن) ގެ ފަހު އަކުރުގެ ފިލި (އެބަހީ: ނޫނުގެ ފިލި) ތަބާވާނީ އޭގެ ކުރީގައިވާ ލަފުޒުގެ ފަހު އަކުރުގެ ފިއްޔާ އެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ މީގެ މިސާލެކެވެ. مُـحَمَّدُ بْنُ سَلِيْمِ بْنِ حَسَن (މުޙައްމަދު ބްނު ސަލީމި […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ބަސްތޫރަ 5

ފޮތުގެ ނަން: ބަސްތޫރަ 5 ތައްޔާރުކުރީ: ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު: 2 ޞަފްޙާ ފައިލް ސައިޒް: 2.89 މެގަބައިޓް ފައިލް ބާވަތް: ޕީޑީއެފް މަސްދަރު: ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ބަސްތޫރަ 4

ފޮތުގެ ނަން: ބަސްތޫރަ 4 ތައްޔާރުކުރީ: ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު: 2 ޞަފްޙާ ފައިލް ސައިޒް: 2.15 މެގަބައިޓް ފައިލް ބާވަތް: ޕީޑީއެފް މަސްދަރު: ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް