ބަސްތޫރަ 6

ފޮތުގެ ނަން: ބަސްތޫރަ 6 ތައްޔާރުކުރީ: ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު: 1 ޞަފްޙާ ފައިލް ސައިޒް: 1.40 މެގަބައިޓް ފައިލް ބާވަތް: ޕީޑީއެފް މަސްދަރު: ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ނަމުގައި އިބްނު ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް

ނަމުގައި އިބްނު ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް ޢަރަބި ބަހުގެ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ނަން ކިޔާއިރު، އިބްނު (ابْن) ގެ ފަހަތަށް ގެނެވެނީ މީހަކަށް ކިޔާ ނަމެއް ކަމުގައިވާނަމަ (ابْن) ގެ އަލިފު އުނިކުރެވެއެވެ. ނަމެއްގެ ތެރޭގައި (بْن) ތަކުރާރުވާނަމަ، (بْن) ގެ ފަހު އަކުރުގެ ފިލި (އެބަހީ: ނޫނުގެ ފިލި) ތަބާވާނީ އޭގެ ކުރީގައިވާ ލަފުޒުގެ ފަހު އަކުރުގެ ފިއްޔާ އެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ މީގެ މިސާލެކެވެ. مُـحَمَّدُ بْنُ سَلِيْمِ بْنِ حَسَن (މުޙައްމަދު ބްނު ސަލީމި […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ބަސްތޫރަ 5

ފޮތުގެ ނަން: ބަސްތޫރަ 5 ތައްޔާރުކުރީ: ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު: 2 ޞަފްޙާ ފައިލް ސައިޒް: 2.89 މެގަބައިޓް ފައިލް ބާވަތް: ޕީޑީއެފް މަސްދަރު: ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ބަސްތޫރަ 4

ފޮތުގެ ނަން: ބަސްތޫރަ 4 ތައްޔާރުކުރީ: ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު: 2 ޞަފްޙާ ފައިލް ސައިޒް: 2.15 މެގަބައިޓް ފައިލް ބާވަތް: ޕީޑީއެފް މަސްދަރު: ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ބަސްތޫރަ 3

ފޮތުގެ ނަން: ބަސްތޫރަ 3 ތައްޔާރުކުރީ: ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު: 2 ޞަފްޙާ ފައިލް ސައިޒް: 6.96 މެގަބައިޓް ފައިލް ބާވަތް: ޕީޑީއެފް މަސްދަރު: ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ބަސްތޫރަ 2

ފޮތުގެ ނަން: ބަސްތޫރަ 2 ތައްޔާރުކުރީ: ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު: 2 ޞަފްޙާ ފައިލް ސައިޒް: 5.33 މެގަބައިޓް ފައިލް ބާވަތް: ޕީޑީއެފް މަސްދަރު: ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް