ކުދިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގައި އެކުދިންގެ ކިބައިގައިވާ ފިޠުރަތީ މާތް ސިފަތަކަށް ސަމާލުވުން

ކުދިން ތަރުބިއްޔަތުކޮށް ހެޔޮ ގޮތުގައި ބައްޓަން ކުރުމަކީ ޒަމާނުއް ސުރެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގިނަ ބަޔަކު ސަމާލުކަންދޭ ކަމެކެވެ. ތުއްތު ކުދިންނާ ޒުވާނުންގެ އަޚުލާޤާ ދޭތެރޭ ވާހަކަ ދެކެވޭ މިންވަރަށް ބަލައިލިއަސް އަދުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވެސް ކުދިންގެ ތަރުބިއްޔަތަށް ދޭ އަހައްމިއްޔަތު ވަޒަންކޮށް ލެވޭނެއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިންޓަރނެޓަކީ ކޮބާ؟

އިންޓަރނެޓަކީ މިހާރު އަހަރެމެންނަށް އައު އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ޙަޤީގަތުގައި އިންޓަރނެޓަކީ ކޮބައިކަމާއި މި މާސިންގާ ވިއުގައިގައި އެކުލެވިގެންވާ ޚިދުމަތްތަކަކީ ކޮބައިކަމާމެދު ވިސްނާލެވިފައިވަނީ ކިތައް ކުދިންނަށް ބާވައެވެ؟ ތިޔަކުދިން އިންޓަނެޓްގެ އެހީގައި މޮބައިލް ފޯނުންނާއި ކޮމްޕިއުޓަރުން ‘ޗެޓް’ ކުރަމުއެވެ. އަދި ބައެއްފަހަރަށް ބައެއްކަހަލަ ‘ވެބް ސައިޓްތަކަށް’ ވަދެ އެސައިޓުތަކުގައި ހުންނަ ‘ފޮޓޯ’ އާއި ‘ވީޑިއޯ’ ބަލައި ‘އޯޑިއޯ’ އަޑު އަހަމުއެވެ. އަދި ފަހުން ބަލައިލުމަށާއި ރައްޓެހިންނަށް ދައްކައިލުމަށް ޓަކައި މިތަކެތި ‘ޑައުންލޯޑުކޮށް’ ‘ސޭވް’ ކުރަމުއެވެ. އެހެންނޫން ހެއްޔެވެ؟ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ޤުރުއާނުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ފިލިޖެއްސެވީ ކޮންބޭކަލެއް؟

ލިޔުނީ: އައްޝައިޚު ޢަބްދުއްރަޙީމް ބިން މުޙައްމަދު އެންމެ ފުރަތަމަ ޢަރަބި ބަހުން ޤުރުއާން ލިޔެވުނު އިރު އޭރު ޤުރުއާނުގައި އެއްވެސް ތިއްކެއް ނުވަތަ ފިއްޔެއް ނުޖަހައެވެ. ލިޔެވިފައި ހުންނަނީ މަތީގައިގައިވާ ފޮޓޯގައި ފެންނަން އެހެރަ ގޮތަށެވެ. އެޔަށްފަހު ޤުރުއާނުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ފިލީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެއްވުމަށް ނުކުތާ ޖެއްސެވީ ތާބިޢީ ބޭކަލެއްކަމަށްވާ އަބޫ އަސްވަދުއް ދުއަލީ ރަޙިމަހުﷲއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ޖެއްސެވީ އަބަފިއްޔަށް މަތީގައި ރަތްތިއްކެއް އަދި އިބިފިއްޔަށް ތިރީގައި ތިއްކެއް އަދި އުބުފިއްޔަށް އަކުރުގެ މަތީގައި އަރިމަތީގައި ތިއްކެކެވެ. […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އެންޓިބައިޓިކަށް ހަށިގަނޑު ހޭނުނީމާ ވާނެ ގޮތް އެނގޭތަ؟

ބަލިތަކުން، އިންފެކްޝަންތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ބޭނުންކުރާ އެންޓިބައިޓިކަށް ހަށިގަނޑު ހޭނިއްޖެ ނަމަ ދެން ވާނެ ގޮތް އެނގެނީ ކިތައް މީހުންނަށް ހެއްޔެވެ؟  އެންމެ އާދައިގެ ކަންކަމަށް ބަލާނަމަ އަރިދަފުސް ރޯގާއިންވެސް ސަލާމަތެއް ނުވެވޭނެއެވެ. ބޮޑުވެގެން އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރަން ޖެހުނު ނަމަވެސް ނުކުރެވޭނެއެވެ. ހަށިގަނޑުން ކެނޑޭ ތަނެއް ފަސޭހައެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. ޓީބީ ބައްޔާއި އެނޫން ވެސް ބަލިތަކުން ސަލާމަތެއް ނުވެވޭނެއެވެ.  އެންޓިބައިޓިކަށް ހަށިގަނޑު ހޭނޭ ސަބަބުތައް ގިނައެވެ. އެއިގެ ތެރެއިން އެންމެ ޢާންމު އެއްެ ކަމަކީ ޑޮކްޓަރުންދާ އެންޓިބައިޓިކް ޑޯޒް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް