އިންޓަނެޓް މަސައްކަތްކުރަނީ ކިހިނެއް؟

ދުނިޔޭގެ ތާރީހުގައި ވެސް، އިންސާނުންގެ ދިރިއުޅުމަށް އެންމެ ބޮޑު ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްދިން އީޖާދަކީ، އިންޓަނެޓޭ ބުނުމުން ދޮގަކަށްވާނެކަމަކަށް ގަބޫލެއްނުކުރެވެ އެވެ. ތައާރަފުވެ މަގުބޫލުވާން ފެށިތާ މާ ގިނަ އަހަރުތަކެއް ނުވަނީސް، އިންސާނުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ ބަޔަކަށް ވަނީ އިންޓަނެޓު ގުޅިފަ އެވެ. އާންމު ދިރިއުޅުމާއި، މަސައްކަތުން ފެށިގެން ގޮސް އެކަކު އަނެކަކާ އަދި ގިނަބަޔަކާ މުއާމަލާތުކުރުމަށް ވެސް މެދުވެރިއަކަށް ވަނީ އިންޓަނެޓެވެ. ފިއްތުންތަކެއް ފިއްތާލައިގެން ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅަކާ ގުޅާލެވި، މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށް އަދި ހޯދުމަށް ލިބިފައިވާ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ތިންވަނަ ޚަލީފާ: ޢުޘްމާން ބުން ޢައްފާން رضي الله عنه – 1

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ނަސަބާއި ކުންޔާ އަދި ލަޤަބު އެކަލޭގެފާނަކީ ޢުޘްމާން ބުން ޢައްފާން ބުން ޢަބުލްޢާޞް ބުން އުމައްޔާ ބުން ޢަބްދުއްޝަމްސު ބުން ޢަބްދު މަނާފު ބުން ޤުޞައްޔު ބުން ކިލާބެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ނަސަބު ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم އާ ގުޅެނީ ޢަބްދު މަނާފާ ހިސާބުންނެވެ. އެކަމަނާގެ މަންމާފުޅަކީ އަރްވާ ބިންތު ކަރީޒެވެ. އެކަމަނާގެ މަންމާފުޅަކީ އަލްބައިޟާއު ބިންތު ޢަބްދުލްމުއްޠަލިބެވެ. އެއީ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިމާރާތުގެ ބިންގަލުގެ ވައްތަރުތައް

އިމާރާތައް އަރާބަރުތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބިމާހަމައަށް ގެންނަނީ އިމާރާތުގެ ފާރުތަކާއި، ތަނބުތަކުންނެވެ. ތަނބުތަކުގެ އެންމެތިރި ގުޅިފައި ހުންނަނީ އިމާރާތުގެ ބިންގަލާއެވެ. ބިންގަލަކީ ތަނބުތަކުން ގެނައިބާރު އިމާރާތް ނުނގަބާނެގޮތަށް ބިމަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތެވެ.  ކޮންމެ އިމާރާތެއްގައިވެސް އެ އިމާރާތަކާ އެކަށީގެންވާވަރުގެ ބިންގަލެއް އަޅަންޖެހެއެވެ. މި ލިޔުމާއި އަދި މިލިޔުމާއި ވިދިގެން ލިޔެވޭ އިތުރު ލިޔުންތައް މެދުވެރިކޮށް ބިންގަލުގެ 3 ވައްތަރެއްގެ މައުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް ގަސްދުކުރަމެވެ. އެ ތިން ވައްތަރަކީ ސްޕްރެޑް ފުޓިންއާއި، ކޮމްބައިންޑް ފުޓިން އާއި ރާފްޓް ފުޓިން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ކަނޑުގައި ލޮނު ރަހަލަނީ ކީއްވެ؟

Why is the sea salty? – ކަނޑުގައި ލޮނު ރަހަލަނީ ކީއްވެ؟ އެއީ ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށް އިޙުސާސް ކުރެވޭ ކަމެކެވެ. ކޮންމެ އިރަކު ރަހަ ބެލިޔަސް ކަނޑުގެ ފެންގަނޑު ގައި ލަނީ ލޮނު ރަހައެވެ. މިއީ ކީއްވެގެން ބާވައެވެ؟ ކަނޑުގައި ހުތްރަހަ ނުވަތަ ކުޅި ރަހަ ނުވަތަ ފޮނި ރަހަ ނުލަނީ ކީއްވެގެން ބާވައެވެ. އަދި ދުނިޔެ ދޮށިވެ ޒަމާންތައް ފާއިތުވަމުން ދާއިރު، ކަނޑުގައި ހުންނަ ލޮނު ރަހަ އެއްވަރަކަށް ހުންނަނީ ކީއްވެގެން ބާވައެވެ؟ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ދިވެހިންގެ ލިޔެކިޔުމުގެ ތާރީހަށް ބަލައިލުމެއް

ދުނިޔޭގައި އިންސާނުން ދިރިއުޅެން ފެށިތާ މިހާރު ގާތްގަނޑަކަށް 50000 އަހަރު ވެދާނެ ކަމަށް އިލްމު ވެރީން ގަބޫލުކުރައްވައެވެ. ފުރަތަމަ އިންސާނާއާ އެކު، އިންސާނުންގެ މެދުގައި މުވާސަލާތު ކުރުމުގެ މައި ވަސީލަތެއް ކަމުގައި ވެފައިވަނީ ބަހެވެ. މީގެ އިތުރުން، ވިސްނުމާއި ފިކުރުކުރުމަށް އިންސާނާ ބޭނުން ކުރާ އާލަތަކީ ވެސް ބަހެވެ. ހާއްސަކޮށް އެ މީހެއްގެ މާދަރީ ބަހެވެ. އެމީހެއްގެ މާދަރީ ބަހަށް ކޮށި މީހެއްގެ ވިސްނުން ވެސް ކޮށިވާނެ ކަމަށް ނަފްސާނީ އިލްމުވެރީންނާއި ފަލްސަފާވެރިން ވިދާޅުވެއެވެ. ބަހަކީ އިންސާނާއަށް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އަންދާސީހިސާބުން ލިބޭނެ މައުލޫމާތު

ފުރިހަމަ  އަންދާސީ ހިސާބެއް ހަދައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަސައްކަތް ތައް ކުރުމުގައި އެފަދަ އަންދާސީ ހިސާބެއް ނުހަދާ ކުރުމާ ވަރަށް ބޮޑަށް ފަސޭހަވެއެވެ. އެފަދަ ބައެއް ކަންތައްތައް ފާހަގަ ކޮއްލާނަމެވެ. މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދު އެގުމުން އެމަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތުން އެކަމަށް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ބަޖެޓު ނުވަތަ ފައިސާ ސާފުވެގެން ދެއެވެ. މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާނެ ތަކެތި އަންދާސީކުރެވުމުން އެތަކެތި ބޭނުންވާވަރަށް ގަންނާނެގޮތް ފަސޭހަވުމާއި މަސައްކަތްމެދުނުކެޑި ކުރިއަށް ދާގޮތްވެއެވެ. މަސައްކަތް ހިންގުމުގަޔާއި މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ބޭނުންވާނެ މަސައްކަތްތެރިންގެ އަދަދާއި ބޭނުންވާނެ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އަންދާސީ ހިސާބާއި އަސްލު މަސައްކަތުގެ އަގު

އަންދާސީ ހިސާބަކީ މަސައްކަތުގެ އަސްލު އަގެއް ނޫނެވެ. އެއީ މަސައްކަތަށް ދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ އަސްލުއަގާ ގާތް ކުރާ އަގެކެވެ. އަސްލު މަސައްކަތުގެ އަގު އަންދާސީ ހިސާބަށްވުރެ ކުޑަވެސް ވެދާނެއެވެ. ނޫނީ ބޮޑުވެސް ވެދާނެއެވެ. އަސްލުއަގާ ވީހާވެސް ގާތްވާގޮތަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހަދާކަމަށް ވަންޏާ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ކުރެހުންސެޓެއް ބޭނުން ވާނެ އެވެ. އިމާރާތުގެ ކޮންމެ ތަނެއް ހުންނަން ވާނެގޮތް ކުރެހުމުން ފެންނަން އޮވެ، ބޭނުން ކުރާނެ ތަކެތީގެ ތަފްސީލު ސާފުވާން އޮވެ، […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އަންދާސީހިސާބުގެ ކުރު ތައާރަފެއް

މަސައްކަތެއް ކުރަންފެށުމުގެ ކުރިން އެ މަސައްކަތަކަށް ހިނގާނެ ޚަރަދު އެމަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތަށާއި، އަދި އެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަށްއެގުން މުހިއްމެވެ. މަސައްކަތަށް ފައިސާހޯދަންވީމިންވަރު ވެރިފަރާތަށް އެގެންޖެހެވެ. އަދި އެމަސައްކަތަށް ހިގާނެ ޚަރަދު އެމަސައްކަތްކުރާފަރާތަށް އެގުމުން ފައިދާލިބޭނެވަރާއި، އަދި އެމަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ މީހުންގެ އަދަދާއި، ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗަށް އަރާނެ ވަރާއި، ބޭނުންކުރާ އާލާތަށް ހިނގާނެ ޚަރަދު އެގުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. އެކަށީގެންވާ  އަންދާސީހިސާބެއް ނުހަދާ މަސައްކަތެއް ފެށިއްޖެނަމަ، މަސައްކަތުގެ މެދުތެރެއިން، ޖެހެނީ ފައިސާ ނެތުމުގެ ސަބަބުން، ތަކެތި ނުގަނެވުމުގެ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް