އަނބުގަހާއި ދަބަރުބަލި

ރާއްޖޭގައި އަނބުގަހަށް ޖެހޭ ބަލިތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ޢާއްމު އެއް ބައްޔަކީ ދަބަރުބަލި ނުވަތަ ކޮމަން ރަސްޓެވެ. ދަބަރު ބަލި ޖެހިފައި ހުންނަ އަނބުގަހެއްގެ ފަތްތަކުގައި ދަބަރުކުލައިގެ ފުއްތަކެއް ހުރެއެވެ. މިއީ އަލްގޭއެއްގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ބައްޔެކެވެ. ދަބަރުބަލި ޖެހޭ އިރު ފުރަތަމަ ފަތުގެ ނުފުށުގައި ހުދު ނުވަތަ މުށި ކުލައިގެ ތިކިތަކެއް ޖަހައެވެ. އެއަށްފަހު ދުވަސްކޮޅަކުން އެ ތިކިތަކާ ދިމާލުގައި ފަތުގެ މަތިފަރާތުގައި އުފުލިފައި ހުންނަ ފުއްތަކެއްހެން ހުންނަ ދަބަރުކުލައިގެ ތިކިތަކެއް ޖަހައެވެ. ދަބަރުބަލީގެ ސަބަބުން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ގުރުދާގައި އުފެދޭ ހިލަ

ގުރުދާގައި އުފެދޭ ހިލަ(kidney stone) އަކީ ތަފާތު މަޢުދަން ތަކާއި، ލޮނު ނޫނީ ކްރިސްޓަލް ތައް އެއްވެގެން އުފެދޭ ހަރު މާއްދާ އެކެވެ. ގުރުދާގައި ހިލަ އުފެދެނީ މައުދަންތަކާއި، ލޮނުގެ ބާވަތްތައް އެއްވެ، ގުރުދާގައި ޖަމާވާގޮތްވުމުންނެވެ. ކުޑަކަމުދާއިރު ލޭއައުން، ދަށްބަނޑުން އެއްފަޅިއެއްގައި ރިހުން ފަދަ ކަންކަމަކީ ގުރުދާގައި ހިލައުފެދުމުން ފެނިދާނެ ބައެއް އަލާމާތްތަކެވެ. އާބާދީގެ ކޮންމެ 20 މީހަކުން 1 އަށް އުމުރުގެ ކޮންމެ ވެސް ދުވަސްވަރެއްގައި ގުރުދާގައި ހިލައުފެދުން ކުރިމަތިވާ ކަމަށް ތަފާސް ހިސާބު ތަކުން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ފާރެއް ރޭނުމަށް ބޭނުންވާ ގަލާއި ސިމެންތިއާއި ވެލީގެ އަދަދު

  ފާރެއް ރޭނުމަށް ހޯދަންޖެހޭ ތަކެތި އަންދާޒާ ކުރާ ތަފާތު ގިނަ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތެއްގެ މިސާލެއް ތިރީގައި މިވަނީ އެވެ. ރާނަން ބޭނުންވާ  ފާރުގެ ބޮޑުމިނަކީ ،  އުސްމިނުގައި 10 ފޫޓު އަދި ދިގުމިނުގައި 20 ފޫޓުކަމުގައި ބަލަން ހިގާށެވެ. އަދި އެ ފާރު ރާނަން ބޭނުންކުރާނީ 1 ފޫޓު ދިގު، 6 އިންޗި އުސް، 5 އިންޗި ފުޅާ އެތެރެ ހުސް އެޅިގަލުންކަމަށް ބަލައި، ފާރު ރޭނުމަށް ފަހު ދެފަރާތުގައި ބައި އިންޗީގެ ސިމެންތި […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އުރަމަތި ދުޅަވެ ދޮސްގަތުން

އުރަމަތި ދުޅަވެ ދޮސްގަތުން(Mastitis) ނުވަތަ އުރަމަތި ދުޅަވުމަކީ އުރަމައްޗާއި، އޭގެ ވަށައިގެންވާ ޓިޝޫ ތަކުގައި އިންފްލެމޭޝަން އުފެދި، ދުޅަވުމެވެ. ތުއްތު ދަރިފުޅަށް ކިރުދޭން ފެށުމާއި އެކު އުރަމަތި ދުޅަވެ ދޮސްގަތުމަކީ އަލަތު މައިންނަށް ވަރަށް ގިނައިން ދިމާވާ ކަމެކެވެ. ފަރުވާ ކުރުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން ވަރަށް ގިނަ ޒުވާން އަންހެނުންގެ އުރަމަތި ޢައިބުވެ، އަދި ކުޑަކުއްޖާއަށް އުރަމަތިން ކިރުނުދެވޭ ހިސާބަށް ވެސް ބައެއް ފަހަރު ކަންތައް ދެއެވެ. ނަމަވެސް މިމައްސަލަ ދެނެގަނެ ދޭންޖެހޭ ފަރުވާ ލަސްނުކޮށް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ހާނިއާ: އާންމު ނަޒަރަކުން ހާނިއާ

(Hernia) ކުރިމަތިވަނީ އެތެރެ ހަށީގެ ގުނަވަނެއް ނުވަތަ ގުނަވަނެއްގެ ބައެއް ނޫނީ ހަށިގަނޑުގެ އެހެން ބައެއް (މިސާލަކަށް ސަރުބީ ސެލޯށި) ، ހަށިގަނޑުގައި ހާނިއާ ނިކުންނަ ހިސާބެއްގެ ވަށައިގެންވާ މަސްތަކުގެ ނޫނީ މަސްގަނޑެއްގެ ފާރުގައި ނޫނީ ފޭޝިއާ ފަދަ ގުޅުވައިދެނިވި ސެލޯށި ތަކުގައި ހުންނަ ބާރުދެރަ ތަންކޮޅެއް ތެރެއިން ނުވަތަ މަސްތަކުގެ ފާރުގައި ހުންނަ ދެރަކަމެއްގެ ސަބަބުން ބޭރަށް ނިކުތުމުންނެވެ. ހާނިއާގެ ސަބަބުން ބަނޑުގައި ނޫނީ އުކުޅުވަޅުގައި ފުއްޕުމެއް ނުވަތަ ނިކުތުމެއް ނިކުމެފައި އިނަސް، ގިނަ ފަހަރު […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ޞަރްފުގެ ޢިލްމު – ހަތްވަނަ ފިލާވަޅު

ޞަރްފުގެ ޢިލްމު ލިޔުނީ: އިޔާޒު ނަސީމް ހަތްވަނަ ފިލާވަޅު ޞީޣާތަކުގެ އަލާމާތްތައް ذَهَبَ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ނެތި އޮންނަނީ ވާހަކައިން އިޝާރަތް ކުރެވޭ މީހާ ނުވަތަ އެމީހެއްގެ ވާހަކަ ދެކެވެވޭ މީހާ ނުވަތަ ތިންވަނަ ފަރާތުގެ ފިރިހެން އެކަކަށް ބޭނުން ކުރެވޭ ޞީޣާއެވެ. ذَهَبَا މި ޞީޣާގައި ޢަލާމާތަކީ އަލިފެވެ. ذَهَبُوا މި ޞީޣާގައި އަލާމާތަކީ ޥާޥެވެ. ذَهَبَتْ މި ޞީޣާގައި އަލާމާތަކީ ދިގު ތާ ސުކުނެވެ. ذَهَبَتَا މި ޞީޣާގައި ތާއަކީ އަންހެނުންނަށް ނިސްބަތް ވާ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ޞަރްފުގެ ޢިލްމު – ހަވަނަ ފިލާވަޅު

ޞަރްފުގެ ޢިލްމު ލިޔުނީ: އިޔާޒު ނަސީމް ހަވަނަ ފިލާވަޅު ފިޢުލު މާޟީ (މަޢުރޫފު)ގެ ޞީޣާތައް މިސާލެއްގެ ގޮތުން ހުށަހަޅައި މިލަނީ ޟަމީރުތަކާ މުނާސިބު ވާ ގޮތުން ذَهَبَ މި ފިޢުލުގެ ޒަމާންތަކުގެ ތެރެއިން މާޟީގެ ޞީޣާތައް ބަދަލު ވާ ގޮތެވެ. ޢަރަބި ބަހުގެ ފިޢުލު މާޟީގައި ދިވެހި ބަހުގެ ނިމުނުކަމާއި ނިމިނިމުނުކަމުގެ އިތުރުން ކަންހިނގިގޮތް ބަޔާން ކުރާ މާނަ ވެސް ހިމެނެއެވެ. ذَهَبَ އައީ ޟަމީރު هُوَ އާ ގުޅޭ ޞީޣާއެވެ. ވީމާ ذَهَبَ ތަރުޖަމާ ކުރާނީ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް