ޢަރަބި ލިޔުމުގެ ފިޔަވަޅު 1

މިއީ، ޢަރަބި ލިޔުމުގެ ފިޔަވަޅު ފޮތްބައިގެ ފުރަތަމަ ފޮތެވެ. މި ފޮތް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ފަސޭހައިން ދޭހަވާނެ ފަދަ ޢިބާރާތުންނެވެ. މި ފޮތުގެ އީނަކަލު ނެރުނީ، 12 އެޕްރީލް 2019 ގައެވެ. މި ފޮތުގެ ޗާޕު ނަކަލެއް ނެރެފައެއް ނުވެއެވެ. މި ފޮތުގެ ޤަވާޢިދުގެ ބައިގައި ވާނީ، ނަސްޚު، ރުޤުޢާ، ކޫފީ ގެ ޤަވާޢިދެވެ. ޢަރަބި ލިޔުމާބެހޭ މުހިންމު މަޢުލޫމާތުތަކެއް މި ފޮތުގައި ވާނެއެވެ. މި ފޮތުގައި ވަނީ އޭފޯ ސައިޒުގެ 79 ޞަފުޙާއެވެ. މި ފޮތް ވަނީ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 13

ފިޢުލުގެ ބައިތައް ފިޢުލުގެ ބައިތައް ބެހިގެންވަނީ ހަ ބަޔަށެވެ. އެއީ: ލާޒިމު ފިޢުލު މުތަޢައްދި ފިޢުލު ޞަޙީޙު ފިޢުލު މުޢުތައްލު ފިޢުލު މުޖައްރަދު ފިޢުލު މަޒީދު ފިޢުލު 2. މުތަޢައްދީ ފިޢުލު މި ބާވަތުގެ ފިޢުލަކީ، ކަންކުރާފަރާތުން އެކަނި ނުފުދޭ ފިޢުލެވެ. މި ބާވަތުގެ ފިޢުލުގެ ޖުމުލައާއި އޭގެ މާނަ ފުރިހަމަވުމަށްޓަކައި ކަންކުރެވޭފަރާތް (މަފުޢޫލުން ބިހީ) މުހުތާދުވެއެވެ. މި ބާވަތުގެ ފިޢުލުގެ މިސާލު: كَتَبَ الوَلَدُ الدَّرْسَ މާނަ: ދަރިވަރު ފިލާވަޅު ލިޔެފި. شَكَرَ الأُسْتَاذُ التِّلْمِيذَ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 12

ފިޢުލުގެ ބައިތައް ފިޢުލުގެ ބައިތައް ބެހިގެންވަނީ ހަ ބަޔަށެވެ. އެއީ: ލާޒިމު ފިޢުލު މުތަޢައްދި ފިޢުލު ޞަޙީޙު ފިޢުލު މުޢުތައްލު ފިޢުލު މުޖައްރަދު ފިޢުލު މަޒީދު ފިޢުލު 1. ލާޒިމު ފިޢުލު މި ބާވަތުގެ ފިޢުލަކީ، ކަންކުރާފަރާތް (ފާޢިލު) އޮތުން ލާޒިމުކުރާ ފިޢުލެވެ. މި ބާވަތުގެ ފިޢުލަށް ކަންކުރެވޭފަރާތް (މަފުޢޫލުން ބިހީ) މުހުތާދެއް ނުވެއެވެ. މި ބާވަތުގެ ފިޢުލުގެ މިސާލު: أَذَّنَ المُؤَذِّنُ މާނަ: މުދިމު ބަންގި ގޮވައިފި. جَلَسَ الوَاقِفُ މާނަ: ކޮޅަށްހުރިމީހާ އިށީނދެއްޖެ. اصْفَرَّ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް