ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމްކުރެއްވި މާތް ޝަޚުޞިއްޔަތު

މުޞަންނިފު: އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން އެ ބޭކަލެއްގެ އަތްޕުޅުމައްޗަށް، ދަރުމަވަންތަ ރަސްގެފާނު އިސްލާމްވެވަޑައިގެންނެވި ބޭކަލަކީ ދިވެހިންގެ ހިތްތަކުގައި ވަރަށް މަތިވެރި މަޤާމެއް ދެވިފައިވާ މާތް ޝަޚުޞިއްޔަތެއް ކަމާމެދަކު އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތެވެ. މި މަޒުމޫނުގައި އަލިއަޅުވާލާފައި މިވަނީ، އެ މާތް ޝަޚުޞިއްޔަތުގެ މައްޗަށެވެ. ޚާއްޞަކޮށް، އެ މާތް ޝަޚުޞިއްޔަތުގެ ނަންފުޅުގެ މައްޗަށެވެ. މި މަޒުމޫނުގެ މަޞްދަރަކީ، އެއީ ކޮން ބޭކަލެއްކަން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ކުރި ދިރާސާއެކެވެ. ހިޖުރީ ސަނަތުން 548 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމާދަލްއާޚިރު މަހުގެ ތެރޭގައި ދަރުމަވަންތަ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް