ހުދުގެއަކުން ހުދު ދަތްޕިލައެއް

މަލްސާ ޓިއުޝަނަށްދާއިރު ހުދުހުދު ގެއެއް ފެނެއެވެ. އެގޭ ބޭރުން ބަލާއިރު ފެންނަނީ މުޅިންވެސް ހުދުކޮށެވެ. ގޭގައި ލައިފައި ހުރީ ހުދު ކުލައެވެ. ދޮރުތަކުގައި ހުދު ދަވާދެވެ. މަލްސާއަށް އެންމެ ޙައިރާންވީ އެ ގޭގެ ފެންއަޅާ ބޮޑުކަޅު ތާނގީގައިވެސް ހުުދުކޮށްފައި ހުރީމައެވެ.ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ސައިކަލުގެ ފަހަތުގައި އިނދެ އެގެއަށް ބަލައެވެ. އެގެއާ ހަމަވުމުން ، އެގެ ނޫން އެހެން ތަނަކަށް މަލްސާއަކަށް ނުބެލެއެވެ. މަލްސާ ބޭނުންވަނީ އެގޭގެ އެތެެރެއަށް ވަންނާށެވެ.އެގޭ މީހުންނާ ބައްދަލުކުރާށެވެ. އެއްދުވަހަކު އެ ގެއާ ހަމަވުމުން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ގަލާއި ދޮންވެލި

ވަގުތަަކީ ފަތިހުގެ ހިތްގައިމު ވަގުތެވެ. ހުކުރުދުވަހު ފަތިހު ފަތިސް ނަމާދުކޮށް ނިމިގެން އިރުއަރާ މަންޒަރު ބަލަން ދިއުމަކީ ޝަމާލާއި ޝަޒީމްގެ އާދައެކެވެ. އަތިރިމައްޗާ މާ ދުރު ނޫން ހިސާބެއްގައި ދިރިއުޅޭ މި ދެކުދިންނަކީ އަވައްޓެރި ކުދިންނެވެ. އެއަށްވުރެ ބޮޑަށް ތުއްތު އިރުއްސުރެ ވަރަށް ގާތް ދެ އެކުވެރިންނެވެ. އެކަކަށް ލިބޭ އުފަލާއި ހިތާމައިގައި އަނެކަކު ބައިވެރި ވެއެވެ. ހިތްހެޔޮކަމާއި ހަމްދަރުދީ ފާޅުކުރެއެވެ. މިދެކުދިން އެކުގައި އުޅުނުކަމުގައި ވިޔަސް، ބައެއް ކަންކަމުގައި ދެކުދިންގެ މިޒާޖު ވަރަށް ތަފާތެވެ. ޝަޒީމަކީ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް