އައު ލަފުޒު

# ދިވެހި އިނގިރޭސި
1 ގެވެށިފަރުވާ Home-remedy
2
ރަތަނި
Hemoglobin 
3
ހެޔޮ ހެނދުނެއް!
!Good morning
4
ބަނަފިނި
haze
5 ދުންފިނި mist
6 ބޯދުންފިނި fog
7 ގަނޑުފިނި frost
8 ޝިކާޔަތު grievance
9 ތޫރަ bulletin
10 އެތެރެވެށި indoor
11 ބޭރުވެށި outdoor
12 ޖަގަހަ station  
13 ނަރުހުންގެ ޖަގަހަ nurses station
14 ބަސް ޖަގަހަ bus station  
15 ދާލަން/ބުރިޖު bridge
16 ސާރު dinosaur
17 މަހާސަމާ festival
18 ޒުވާނުންގެ މަހާސަމާ youth festival
19  ކ.ނ.ކ ޑަކުޓަރުން – ކަންފަތް، ނޭފަތް، ކަރު  E.N.T Doctors – Ear, Nose, Throat
20 ބީލަން bid
21 ވަނަވަރު biodata
22 އަންދާސީހިސާބު estimate
23 ވައިތަރާދު barometer
24 ފޭޑި style
25 މިންތި gender
26 ހަމަހަމަކަން equality
27 މިންތީ ހަމަހަމަކަން gender equality
28 ގޮނޑީކަމަރު seat belt
29 ގޮނޑީމޭޒު tray
30 ސަލާމަތީ ޖެކެޓު life jacket
31 ގުނާނަ countdown
32 ލިޔަކުރު spelling
33 ދުރުތާ ފަރުވާ ކޮޓަރި telemedicine room

ނޯޓު: މިއައު ލަފުޒުތަކަކީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ރައީސް އަޝްރަފް އަލީ ފޭސްބުކުގައި ސިލްސިލާކޮށް ހިއްސާ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ޕޯސްޓުތަކަކުން ނަކަލުކޮށްފައިވާ ލަފުޒުތަކެކެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު:259,248

މިވެސް މުހިންމު