ތާނަ ފޮންޓް (2) – އެމްވީ އަކަ ލައިޓް

ފޮންޓުގެ ނަން: އެމްވީ އަކަ ލައިޓް
ފޮންޓް ތައްޔާރުކުރީ: ޑރ. ޙަސަން ޙަމީދު
މަސްދަރު: ޙަސަންޙަމީދު.ކޮމް

އިސްދާރު ނަމްބަރު: 1.00
ފައިލުގެ ސައިޒު: 234 ކިލޯބައިޓު
ފޮންޓް ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް މި ޖުމުލައަށް ފިތާލައްވާށެވެ.

 

މިވެސް މުހިންމު