ބަސްތޫރަ 6

ފޮތުގެ ނަން: ބަސްތޫރަ 6
ތައްޔާރުކުރީ: ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ
ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު: 1 ޞަފްޙާ
ފައިލް ސައިޒް: 1.40 މެގަބައިޓް
ފައިލް ބާވަތް: ޕީޑީއެފް

މަސްދަރު: ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ

މިވެސް މުހިންމު