ޞަރްފުގެ ޢިލްމު – ހަތަރުވަނަ ފިލާވަޅު

ޞަރްފުގެ ޢިލްމު
ލިޔުނީ: އިޔާޒު ނަސީމް

ހަތަރުވަނަ ފިލާވަޅު

ފިޢުލު ނިސްބަތް ވަނީ ފާޢިލަށް ކަމުގައި ވާ ނަމަ، އެއީ މަޢުރޫފު ފިޢުލެކެވެ. މަޢުރޫފު ފިޢުލަކީ އެ ފިޢުލުން ހެދޭ ޖުމްލައިގައި ކަންކުރާ ބަޔާން ކުރެވިފައި ވާ ފިޢުލެވެ.

މިސާލު: ضَرَبَ زَيْدٌ عَبَّاسًا. ޢައްބާސު ގައިގައި ޒައިދު ޖަހައިފިއޭ.

ފިޢުލު ނިސްބަތް ވަނީ މަފްޢޫލަށށް ކަމުގައި ވާ ނަމަ، އެއީ މަޖްހޫލު ފިޢުލެކެވެ. މަޖްހޫލު ފިޢުލަކީ އެ ފިޢުލުން ހެދޭ ޖުމްލައިގައި ކަންކުރާ ބަޔާން ކުރެވިފައި ނުވާ ފިޢުލެވެ.

މިސާލު: ضُرِبَ عَبَّاسٌ. ޢައްބާސްގައިގައި ކޮންމެވެސް މީހަކު/ބަޔަކު ޖަހައިފިއޭ. (ޢައްބާސް ގައިގައި ޖެހެވެވިއްޖެއޭ.)

މާޟީ އާއި މުޟާރިޢުގެ ކުރިޔަށް ނަފީގެ އަކުރެއް ނާންނަ ނަމަ، އެ ފިޢުލު އެ އޮތީ مثبت ކޮށެވެ.

މިސާލު: ذَهَبَ زَيْدٌ ޒައިދު ހިނގައްޖެ.

يَذْهَبُ زَيْدٌ ޒައިދު ދެޔޭ.

އަދި ނަފީގެ އަކުރެއް އަތުވެއްޖެ ނަމަ، އެ އޮތީ منفي ކޮށެވެ.

މިސާލު: مَا ذَهَبَ زَيْدٌ ޒައިދު ދިޔަ ކަމުގައެއް ނުވެޔޭ.

لَا يَذْهَبُ زَيْدٌ ޒައިދު ނުދެޔޭ.

-ނުނިމޭ-

މިވެސް މުހިންމު