ކުދިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގައި އެކުދިންގެ ކިބައިގައިވާ ފިޠުރަތީ މާތް ސިފަތަކަށް ސަމާލުވުން

ކުދިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގައި އެކުދިންގެ ކިބައިގައިވާ ފިޠުރަތީ މާތް ޞިފަތަކަށް ސަމާލުވުން

ކުދިން ތަރުބިއްޔަތުކޮށް ހެޔޮ ގޮތުގައި ބައްޓަން ކުރުމަކީ ޒަމާނުއް ސުރެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގިނަ ބަޔަކު ސަމާލުކަންދޭ ކަމެކެވެ. ތުއްތު ކުދިންނާ ޒުވާނުންގެ އަޚުލާޤާ ދޭތެރޭ ވާހަކަ ދެކެވޭ މިންވަރަށް ބަލައިލިއަސް އަދުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވެސް ކުދިންގެ ތަރުބިއްޔަތަށް ދޭ އަހައްމިއްޔަތު ވަޒަންކޮށް ލެވޭނެއެވެ.

މިވެސް މުހިންމު