ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 13

ފިޢުލުގެ ބައިތައް

ފިޢުލުގެ ބައިތައް ބެހިގެންވަނީ ހަ ބަޔަށެވެ. އެއީ:

  1. ލާޒިމު ފިޢުލު
  2. މުތަޢައްދި ފިޢުލު
  3. ޞަޙީޙު ފިޢުލު
  4. މުޢުތައްލު ފިޢުލު
  5. މުޖައްރަދު ފިޢުލު
  6. މަޒީދު ފިޢުލު

2. މުތަޢައްދީ ފިޢުލު

މި ބާވަތުގެ ފިޢުލަކީ، ކަންކުރާފަރާތުން އެކަނި ނުފުދޭ ފިޢުލެވެ. މި ބާވަތުގެ ފިޢުލުގެ ޖުމުލައާއި އޭގެ މާނަ ފުރިހަމަވުމަށްޓަކައި ކަންކުރެވޭފަރާތް (މަފުޢޫލުން ބިހީ) މުހުތާދުވެއެވެ.

މި ބާވަތުގެ ފިޢުލުގެ މިސާލު:

كَتَبَ الوَلَدُ الدَّرْسَ
މާނަ: ދަރިވަރު ފިލާވަޅު ލިޔެފި.

شَكَرَ الأُسْتَاذُ التِّلْمِيذَ
އުސްތާޛު، ދަރިވަރަށް ޝުކުރުއަދާކޮށްފި.

فَهِمَ التِّلْمِيذُ المَسْأَلَةَ
ދަރިވަރަށް މައްސަލަ ފަހުމުވެއްޖެ.

(ނުނިމޭ)

މިސިލްސިލާގެ އެހެން ބައިތައް
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 1
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 2
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 3
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 4
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 5
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 6
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 7
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 8
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 9
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 10
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 11
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 12

މިވެސް މުހިންމު