ތާނަ ޓައިޕްރައިޓަރ ފޮންޓު

ތާނަ ޓައިޕްރައިޓަރ ފޮންޓު – Thaana Typewriter Font

ފޮންޓު ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް

މި ފޮންޓު ޑައުންލޯޑު ކުރެއްވުމަށް ތިރީގައިވާ ޑައުންލޯޑު ބަޓަނަށް ފިއްތަވާ ލައްވާށެވެ! އޭރުން  އާދައިގެ ފޮންޓާއި ބޯލްޑް ނުވަތަ ފެވި ފޮންޓު ޑައުންލޯޑު ކުރެއްވޭނެއެވެ.


އެންމެ ފަހުގެ އިސްދާރު:

ފައިލުގެ ބާވަތް ތަފްސީލު ޑަުއުންލޯޑު ކުރުމަށް
ފޮންޓުގެ ނަން: ތާނަ ޓައިޕްރައިޓަރ ފޮންޓު.
އިސްދާރު ނަމްބަރު: 3.0.
ފައިލުގެ ސައިޒު: 62.1 ކިލޯބައިޓު.
ފޮންޓުގެ ނަން: ތާނަ ޓައިޕްރައިޓަރ ފޮންޓު.
އިސްދާރު ނަމްބަރު: 0.09.
ފައިލުގެ ސައިޒު: 241 ކިލޯބައިޓު.

މަސްދަރު: http://www.hassanhameed.com/?page_id=154

ބަލާފައިވާ ޢަދަދު:309,911

މިވެސް މުހިންމު

ޚިޔާލެއް ހުށަހެޅުމަށް

މިލިޔުމަށް ޚިޔާލު ފާޅުކުރަށްވާ (ޚިޔާލު ޝާއިޢު ނުކުރެވޭނެ). الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *