ބަސްތޫރަ 5

ފޮތުގެ ނަން: ބަސްތޫރަ 5
ތައްޔާރުކުރީ: ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ
ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު: 2 ޞަފްޙާ
ފައިލް ސައިޒް: 2.89 މެގަބައިޓް
ފައިލް ބާވަތް: ޕީޑީއެފް

މަސްދަރު: ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ

މިވެސް މުހިންމު