ބަސްތޫރަ 4

ފޮތުގެ ނަން: ބަސްތޫރަ 4
ތައްޔާރުކުރީ: ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ
ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު: 2 ޞަފްޙާ
ފައިލް ސައިޒް: 2.15 މެގަބައިޓް
ފައިލް ބާވަތް: ޕީޑީއެފް

މަސްދަރު: ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ

މިވެސް މުހިންމު