ބަސްތޫރަ 3

ފޮތުގެ ނަން: ބަސްތޫރަ 3
ތައްޔާރުކުރީ: ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ
ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު: 2 ޞަފްޙާ
ފައިލް ސައިޒް: 6.96 މެގަބައިޓް
ފައިލް ބާވަތް: ޕީޑީއެފް

މަސްދަރު: ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ

މިވެސް މުހިންމު