ބަސްތޫރަ 2

ފޮތުގެ ނަން: ބަސްތޫރަ 2
ތައްޔާރުކުރީ: ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ
ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު: 2 ޞަފްޙާ
ފައިލް ސައިޒް: 5.33 މެގަބައިޓް
ފައިލް ބާވަތް: ޕީޑީއެފް

މަސްދަރު: ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ

މިވެސް މުހިންމު