ބަސްތޫރަ 1

ފޮތުގެ ނަން: ބަސްތޫރަ 1
ތައްޔާރުކުރީ: ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ
ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު: 2 ޞަފްޙާ
ފައިލް ސައިޒް: 130 ކިލޯބައިޓް
ފައިލް ބާވަތް: ޕީޑީއެފް

މަސްދަރު: ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ

މިވެސް މުހިންމު