ރޯދަމަސް ދުޅަހެޔޮކަންމަތީ ފުރިހަމަކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ 10 ކަމެއް

1- ގިނައިން ދިޔާތަކެތި ބޯށެވެ.

ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުތަކުގައި ގިނައިން ދިޔާތަކެތި ބޯށެވެ. މަދުވެގެން 8 ތަށި ފެން ބޯން އާދަކުރާށެވެ. ގިނައިން ދިޔާތަކެތި ބޭނުންކުރުމަކީ ހަށިގަނޑުން ވިހަތައް ބޭރުކޮށްދީ، ކިޑްނީގައި ކުޑަކަމު ނަޖިސް ގިނައިރު ހަރުލާފައިހުރުން ކުޑަކޮށްދޭނެ ކަމެކެވެ. އަދި މިއީ ހަށިގަނޑުން ފެނާއި، ލޮނުގެ ބައި މަދުވިޔަނުދީ އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމެކެވެ. ދިޔާތަކެތީގެ ގޮތުގައި، ފެނާއި، ސުރުވާ، ލޯފެޓް ކިރު، އަދި އެކި ކަހަލަ ފަންޏާއި ޖޫސް ފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެވެ.

2- ހަށިގަނޑުން ފެންމަދުވިޔަ ނުދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރާށެވެ.

ދުވާލުގެ ވަގުތުތަކުގައި އަވީގެ ތެރޭގައި މާގިނައިރު ނޫޅޭށެވެ. މާގަދަޔަށް ކުރަންޖެހޭ ކަސްރަތުތައް ދުވާލުގެ ވަގުތުތަކުގައި ނުކުރާށެވެ. އެއީ މިފަދަ ކަންކަމުން ހަށިގަނޑުން ފެން ބޭރުވުމަށް މަގުފަހިވާތީ އެވެ.

3- އެއްފަހަރާ މާގިނައިން ނުކާށެވެ.

މާގިނައިން ކެއުމަކީ ހަށިގަނޑުގައި ކެލޮރީ އިތުރުވެ، ހަށިގަނޑުގެ ބުރަހެލިވެ ބަރުދަން އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމެކެވެ. އެއްފަހަރާ މާގިނައިން ކެއުމުން ހަށިގަނޑަށް ވަރުބަލިކަމާ ލޮޑުކަން ގެނެސްދީ، މަތިންއެރުން ފަދަ އުނދަގޫތައް ކުރިމަތިވާގޮތް ވެއެވެ. ކެއުމުގައި ކާނާގެ ހުރިހާ ބާވަތްތަކެއް ހިމަނަށް މަސައްކަތްކުރާށެވެ.

4- ކެއުމުގައި ފެޓް ގެ ބައި މަދުކުރާށެވެ.

ރޯދަ މަހުގެ ކެއުން ބުއިމުގައި ފެޓްގެ ބައި މަދުކުރާށެވެ. އެގޮތުން ލޯ ފެޓް ކިރު، ސްކިމްޑް މިލްކް، ޔޯގަޓް، ލޯފެޓް ޗީޒް، އަދި ހަންދަމާފައި ހުންނަ ކުކުޅު، ޓާރކީ، އަދި ރެޑް މީޓް ފަދަ ބާވަތްތައް ޚިޔާރުކުރާށެވެ.

5- ހަމަހަމަ ކެއުމެއް ޚިޔާރުކުރާށެވެ.

ކެއުމުގައި ކާނާގެ ހުރިހާ ބާވަތެއް ހިމެނޭތޯ ބަލާށެވެ. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ކޮމްޕްލެކްސް ކާބޯހައިޑްރޭޓް ހިމެނޭ ބާވަތްތަކާއި، ފައިބަރުން މުއްސަދި ކާނާގެ ބާވަތްތައް ކެއުމުގައި ހިމަނާށެވެ. މިސާލަކަށް ހަންދަމާފައި ހުންނަ ކުކުޅު، އާޓާފުށު ރޮށި، ބާސްމަތީ ހަނޑުލުގެ ބަތް، ބާރުލީ، އޯޓު، އަދި ތަރުކާރީއާއި، މޭވާގެ ބާވަތްތައް ކެއުމުގައި ގިނައިން ހިމެނިދާނެ އެވެ.

6- މާގިނައިން ފޮނިތަކެތި ބޭނުންނުކުރާށެވެ.

ހަކުރު އަޅައިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ފޮނިކާތަކެތި މާގިނައިން ބޭނުންކުރުމާ ދުރުހެލިވާށެވެ. މިފަދަ ކާތަކެތި ވަރަށް އަވަހަށް ހަޖަމުވާނެ އެވެ. އަދި އޭގެން ހަކަތަ ދޫކުރާ މިންވަރު އަވަސްވާނެ އެވެ. ނަމަވެސް ކޮމްޕްލެކްސް ކާބޯހައިޑްރޭޓް އެކުލެވޭ ކާނާ ހަޖަމު ވާލެން ލަސްވެފައި އެއިން ހަކަތަ ދޫކުރާނީ ލަސްލަހުންނެވެ. މިހެންވުމުން ގިނައިރު ބަނޑުހައިނުވެ ހިފަހައްޓައިދޭނެ އެވެ. އަދި ފުރިފައި ހުންނަ ކަހަލަ އިހުސާސެއް އުފައްދައިދޭނެ އެވެ.

7- ތެލާއި ސަރުބީ އެކުލެވޭ ކާނާ ބޭނުންކުރުން މަދުކުރާށެވެ.

ތެލާއި ސަރުބީ އެކުލެވޭ ކާނާ ކެއުމުގައި ބޭނުންކުރާ މިންވަރު މަދުކުރާށެވެ. މިފަދަ ކާނާގެ ސަބަބުން މޭއެންދުމާއި، މެއިން ދިލަނެގުން އަދި މަތިންއެރުން ފަދަ ގޭހުގެ އުދަނގޫތައް ކުރިމަތިވާގޮތް ވެއެވެ.

8- ނިދި ފުރިހަމަ ކުރާށެވެ

ރޯދަމަހުގައި ވެސް ކޮންމެ ރެޔަކު މަދުވެގެން 8-6 ގަޑިއިރާ ދެމެދުގެ މިންވަރަކަށް ނިދި ފުރިހަމަކުރެވޭތޯ ބަލާށެވެ. މުޅި ރޯދަމަހުގެ ރޭގަނޑު ހޭލައި ކުޅިވަރާ މަޖަލުގައި ނުނިދާ ހޭދަކުރުމުން، ދުވާލުގެ ވަގުތުތަކުގައި ތާއްޔަށްޖެހުމާއި، ބޮލުގައި ރިހުން ފަދަ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވެ، ދުވާލު ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަށް ބުރޫއަރާގޮތް ވެއެވެ. އެހެންކަމުން ރޭގަނޑު ނިދި ފުރިހަމަކުރުމަށް އިސްކަން ދިނުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ.

9- ގަވާޢިދުން ކަސްރަތު ކުރާށެވެ.

ރޯދަ މަހުގެ ދުވާލުގައި ކަސްރަތުކުރާނަމަ ހިންގުން، ސްޓްރެޗިންގ ފަދަ ލުއި ކަސްރަތެއް ކުރެވިދާނެ އެވެ. ކަސްރަތުކުރަން އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތަކީ ރޯދަ ވީއްލައިގެން ބައިގަޑިއެއްހާއިރު ފަހުންނެވެ. ނޫނީ ރޯދަ ވީއްލައިގެންނެވެ. ދުވާލު މާގަދަޔަށް ކަސްރަތުކުރުމަކީ ހަށިގަނޑުން ފެނުގެ ބައި މަދުވެ، ވަރުބަލިވެ، ގައިން ހަކަތަ މަދުވާނެ ކަމެކެވެ.

10- ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން ފަދަ ނޭދެވޭ އާދަތަކާ ދުރުހެލިވާށެވެ.

ރޯދަމަހަކީ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން ހުއްޓާލަން ވަރަށް ރަނގަޅު ދުވަސްވަރެކެވެ. ރޯދަމަސް ދުޅަހެޔޮކަން މަތީ ފުރިހަމަކުރުމަށް ޞިއްޙީ ގޮތުން ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުންދެނިވި މިފަދަ ނޭދެވޭ އާދަތަކާ ދުރުހެލިވުމަކީ ވަރަށް ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ.

ނޯޓް: 3 ޖޫން 2017 ގައި ސަން އޮންލައިންގައި ޝާއިޢުކުރެވިފައިވާ ލިޔުމެކެވެ.

މިވެސް މުހިންމު