كِتَابُ الصِّيَام – ކިތާބުއްޞިޔާމް

ލިޔުއްވީ: ފަޟީލަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް (ނައިފަރު)
ކުރު ޚުލާޞާ:
މިއީ ފަޟީލަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް، ރޯދައާއި އޭގެ ޙުކުމްތަކާއިމެދު ލިޔުއްވާފައިވާ ތަފްޞީލީ ފިޤްހު ފޮތެކެވެ. މިފޮތުގައި ފަރުޟު ރޯދައާއި ސުއްނަތް ރޯދައިގެ ޙުކުމްތައް ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް، ޤުރްއާނާއި ސުއްނަތުގެ އަލީގައި ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ. މިއީ މިއަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ފަޟީލަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ނެރުއްވާފައިވާ އަގުހުރި ފޮތެކެވެ

ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު: އޭ4 ސައިޒުގެ 108 ޞަފްޙާ
ފައިލް ސައިޒް: 2.42 މެގަބައިޓް
ފައިލް ބާވަތް: ޕީޑީއެފް

މަސްދަރު: ނޫރުލްއިސްލާމް އަދި ދިސަލަފިއްޔާ ވެބްސައިޓް

މިވެސް މުހިންމު