ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 12

ފިޢުލުގެ ބައިތައް

ފިޢުލުގެ ބައިތައް ބެހިގެންވަނީ ހަ ބަޔަށެވެ. އެއީ:

  1. ލާޒިމު ފިޢުލު
  2. މުތަޢައްދި ފިޢުލު
  3. ޞަޙީޙު ފިޢުލު
  4. މުޢުތައްލު ފިޢުލު
  5. މުޖައްރަދު ފިޢުލު
  6. މަޒީދު ފިޢުލު

1. ލާޒިމު ފިޢުލު

މި ބާވަތުގެ ފިޢުލަކީ، ކަންކުރާފަރާތް (ފާޢިލު) އޮތުން ލާޒިމުކުރާ ފިޢުލެވެ. މި ބާވަތުގެ ފިޢުލަށް ކަންކުރެވޭފަރާތް (މަފުޢޫލުން ބިހީ) މުހުތާދެއް ނުވެއެވެ.

މި ބާވަތުގެ ފިޢުލުގެ މިސާލު:

أَذَّنَ المُؤَذِّنُ
މާނަ: މުދިމު ބަންގި ގޮވައިފި.

جَلَسَ الوَاقِفُ
މާނަ: ކޮޅަށްހުރިމީހާ އިށީނދެއްޖެ.

اصْفَرَّ الشَّجَرُ
މާނަ: ގަސް ރީނދޫވެއްޖެ.

(ނުނިމޭ)

މިސިލްސިލާގެ އެހެން ބައިތައް
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 1
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 2
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 3
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 4
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 5
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 6
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 7
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 8
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 9
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 10
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 11
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 13

މިވެސް މުހިންމު