މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ނޭފަތުން ފެންއައުން

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ނޭފަތުން ފެންއައުން، ނޭފަތް ބެދި، ނޭފަތުތެރެ ހިރުވައި، ކިނބިހިއެޅި، ރޯގާ ޖެހުން ފަދަ ކަންކަން ކުރިމަތިވުމަކީ ބައެއް ފަހަރު ވެދާނެ ކަމެކެވެ. ބައެއް ފަހަރު ނޭވާލާ ނިޒާމަށް އެލާޖީގެ އުނދަގޫތައް ވެސް ކުރިމަތިވެދާނެ އެވެ. ކުރިން ނޭވާލާ ނިޒާމަށް ދިމާވާ އެލާޖީ (މިސާލަކަށް ހިރަފުހަށް އެލާޖީވުން) ގެ މައްސަލަ ދިމާނުވާ މީހަކަށް ވެސް މާބަނޑުވުމުން މިފަދަ އެލާޖީ ކުރިމަތިވުމަކީ ވެދާނެ ކަމެކެވެ. މާބަނޑު އަންހެނުންގެ ތެރެއިން %30 މީހުންނަށް މިމައްސަލަ ދިމާވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. މާބަނޑު ވުމަށްފަހު ކޮންމެ ދުވަސްވަރެއްގައި ވެސް ރޯގާ ގެ އުނދަގޫތައް ފެންމަތިވުމަކީ ވެދާނެ ކަމެކެވެ.

ސަބަބު

މާބަނޑުވުމުން ހަށިގަނޑުގެ ހޯރމޯންތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން ނޭފަތުގެ އެތެރޭގެ ބަތާނަށް ފަށް ދުޅަވެ، ރޯގާގެ އުނދަގޫތައް ފެނުމަކީ ވެދާނެ ކަމެކެވެ. ބެލެވޭގޮތުގައި ނޭފަތުން ފެންއައުން ފަދަ ރޯގާގެ އުނދަގޫތައް ކުރިމަތިވަނީ މާބަނޑުވުމުން އިތުރުވެގެންދާ “އެސްޓްރަޖަން” ހޯރމޯންގެ ސަބަބުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން މާބަނޑުވުމުން ހަށިގަނޑުގައި ލޭދައުރުވުން އިތުރުވެގެން ދިއުމަކީ ވެސް މިކަމަށް މަގުފަހިކުރާ ކަމެކެވެ. ނޭވާހިއްލުން ހުންނަ މީހަކަށް މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ރޯގާގެ އުނދަގޫތައް ދިމާވެއްޖެނަމަ ރޯގާ އިތުރަށް ގޯސްވެގެންދިއުމަކީ ވެސް ވެދާނެ ގޮތެކެވެ.

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ރޯނގާގެ އުނދަގޫތައް ކުޑަކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް

  • ލޯ، ނޭފަތް، ކޯތާފަތް، އަދި ނިއްކުރި މަތީގައި ތާފަނާ ފެންފޮތި ގަނޑެއް ބޭއްވުން
  • ޑޮކްޓަރުންގެ އިރުޝާދާ ނުލައި ރޯގާއަށްދޭ އެކި ކަހަލަ ނޭފަތަށްޖަހާ ސްޕްރޭ ބޭނުންނުކުރުން
  • ވީހާ ވެސް ގިނައިން ދިޔާތަކެތި ބޭނުންކުރުން: ގިނައިން ދިޔާތަކެތި ބޭނުންކުރުމަކީ ދަވަތައް ބޭރުވުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމެކެވެ. ދިޔާތަކެތީގެ ގޮތުގައި ހޫނުކޮށް ހުންނަ ސުރުވާ ފަދަ ތަކެތި ވެސް ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެވެ.
  • ނިދާއިރު ބޯދަށަށް އިތުރު ބާލީހެއްލައިގެން ބޯކޮޅަށް އުސްކޮށްލައިގެން އޮތުން: މިގޮތަށް ހެދުމުން، ދަވަތައް ޖަމާވުމުގެ ސަބަބުން ކަރުބެދި، އުނދަގޫވުން ކުޑަކޮށްދޭނެ އެވެ.
  • ކޮޓަރީގެ ވައިގެ ތެތްކަން އިތުރުކުރުމަށް ނިދާ ކޮޓަރީގައި “ހިއުމިޑިފަޔަރ” ނޫނީ “ވޭޕަރައިޒަރ” އެއް ބޭނުންކުރުން
  • ތާފަނާ ފެނުން ފެންވަރާލުން
  • އެލާޖީވާން މެދުވެރިވަނީ ކޮން އެއްޗެއްކަން ނޫނީ ކަމެއްކަން ދެނެގަނެ ދުރުވުން: މިސާލަކަށް ދުންފަތުގެ ދުމުން ރައްކާތެރިވުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ.
  • ގޭގައި ރޯގާގެ އުނދަގޫތައް ލުއިކުރުމަށް އާވިއެރުވުން
  • ގަވާއިދުން ކަސްރަތުކުރުން

މައުލޫމާތު:

http://www.webmd.com/baby/guide/pregnancy-discomforts-causes?print=true
http://www.babycentre.co.uk/a1076/stuffy-nose-in-pregnancy
http://www.babies.sutterhealth.org/during/preg_discomforts.html
#Stuffy%20nose/food%20or%20chemical%20allergies

މިވެސް މުހިންމު