ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ މާނައިގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ

ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ މާނައިގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ

ތަރުޖަމާ ކުރެއްވީ: ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އަބޫބަކުރު އިބްރާހީމް ޢަލީ
ކުރު ޚުލާޞާ:
މިއީ ދިވެހި ބަހުން ޤުރްއާނުގެ މާނައިގެ ތަރުޖަމާ އެކުލަވާލެއްވުމަށް ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އަބޫބަކުރު އިބްރާހީމް ކުރައްވާފައިވާ އަގުހުރި މަސައްކަތެކެވެ. މިފޮތް ޑައުންލޯޑުކުރައްވައި ބޭނުންކުރައްވާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކުމެ، ޝޭޚަށް ދެދުނިޔޭގެ ބާއްޖަވެރިކަމަށް އެދި ދުޢާކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ. މި ތަރުޖަމާ ނޫރުލްއިސްލާމުން ނަގާފައިވަނީ އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ވެބްސައިޓްގައި ތިން ފައިލެއްގެ ގޮތުގައި އަޕްލޯޑުކުރެވިފައިވަނިކޮށްނެވެ. ނޫރުލްއިސްލާމް ލައިބްރަރީގެ ފަރާތުން މިފައިލްތައް ނަގައި، އެއް ޕީޑީއެފް ފައިލްގެ ގޮތުގައި ޝާއިޢުކުރަނީ، މިއިން ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް މަންފާއެއް ލިބުމުގެ އުއްމީދުގައެވެ.

ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު: އޭ4 ސައިޒުގެ 2338 ޞަފްޙާ
ފައިލް ސައިޒް: 28.2 މެގަބައިޓް
ފައިލް ބާވަތް: ޕީޑީއެފް

މަސްދަރު: ނޫރުލްއިސްލާމް ވެބްސައިޓު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު:309,913

މިވެސް މުހިންމު