ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 7

ނަމުގެ ބައިތައް

މުފުރަދާއި، މުޘަންނާއާއި، ޖަމްޢު

މުޞަންނިފު: އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން

މުފުރަދާއި، މުޘަންނާއާއި، ޖަމްޢު

މުޘަންނާ (المثنى)

ތަޢާރަފު

މުޘަންނާއަކީ، ދޭތިކަން އަންގައިދޭ ލަފުޒެވެ. މީގައި މުޛައްކަރާއި، މުއައްނަޘް ޝާމިލުވެއެވެ. މުފުރަދު ނަމެއް، މުޘަންނާ ނަމަކަށް ބަދަލުވާއިރު، ފަހަތަށް އަލިފަކާއި ނޫނެއް އިތުރުވެއެވެ. ނުވަތަ ޔާޔަކާއި ނޫނެއް އިތުރުވެއެވެ.

މިސާލު

ނަން މާނަ ނަން މާނަ
بَابَانِ ދެ ދޮރު رَجُلاَنِ ދެ ފިރިހެނުން
بَابَيْنِ ދެ ދޮރު رَجُلَيْنِ ދެ ފިރިހެނުން
نَافِذَتَانِ ދެ ކިޑިކީ بِنْتَانِ ދެ އަންހެންކުދިން
نَافِذَتَيْنِ ދެ ކިޑިކީ بِنْتَيْنِ ދެ އަންހެންކުދިން

(ނުނިމޭ)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު:311,431

މިސިލްސިލާގެ އެހެން ބައިތައް
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 1
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 2
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 3
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 4
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 5
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 6
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 8
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 9
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 10
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 11
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 12
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 13

މިވެސް މުހިންމު