ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 6

ނަމުގެ ބައިތައް

މުފުރަދާއި، މުޘަންނާއާއި، ޖަމްޢު

މުޞަންނިފު: އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން

މުފުރަދާއި، މުޘަންނާއާއި، ޖަމްޢު

މުފުރަދު (المفرد)

ތަޢާރަފު

މުފުރަދަކީ، އެކަތިކަން އަންގައިދޭ ލަފުޒެވެ. މީގައި، މމުޛައްކަރާއި މުއައްނަޘް ޝާމިލުވެއެވެ.

މިސާލު

ނަން މާނަ ނަން މާނަ
بَابٌ ދޮރެއް رَجُلٌ ފިރިހެނެއް
نَافِذَةٌ ކިޑިކީއެއް بِنْتٌ އަންހެންކުއްޖެއް

(ނުނިމޭ)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު:311,420

މިސިލްސިލާގެ އެހެން ބައިތައް
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 1
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 2
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 3
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 4
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 5
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 7
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 8
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 9
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 10
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 11
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 12
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 13

މިވެސް މުހިންމު