ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 3

ލަފުޒުގެ ބާވަތްތައް

މުޞަންނިފު: އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން

އަކުރު (الحرف)

ތަޢާރަފު

އަކުރަކީ، އެއިން މާނައެއް ދޭހަވާ ލަފުޒެކެވެ. އޭގެ މިސާލަކީ “މިން” (من) އެވެ. މި ލަފުޒުގެ މާނައަކީ “އިން” އެވެ. މި ލަފުޒުން ދޭހަވާ މާނައަކީ، ފަށައިގަތުމެވެ. އެހެނަސް އެ މާނަ ފުރިހަމަވެގެންދަނީ، މި ލަފުޒަށް އެހެން ލަފުޒެއް އިތުރުވުމުންނެވެ. އޭގެ މިސާލަކީ (ذهبتُ من البيت) މިއެވެ. މާނައަކީ، “އަހަރެން ގެއިން (ބޭރަށް) ހިނގައްޖެއިން” އެވެ.

މިސާލު

އަކުރު މާނަ އަކުރު މާނަ
من އިން لن ނޫން
بلى ނޫން عن އާމެދު
إن ނަމަ قد ފަހަރެއްގައި، ކަށަވަރު
إلا ފިޔަވައި أو ނުވަތަ
لم ނޫން إن ހަމަކަށަވަރުން
لـ އަށް كـ ފަދަ 
أن އަށް إلى އަށް
ما ކޮންއެއްޗެއް؟ އެއީ، ނޫން بل ކިއެއްތަ
على އަށް، މައްޗަށް ثم ދެން
حتى ދާންދެން لكن އެކަމަކު، ނަމަވެސް
في ގައި لا ނޫން

(ނުނިމޭ)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު:309,916

މިސިލްސިލާގެ އެހެން ބައިތައް
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 1
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 2
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 4
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 5
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 6
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 7
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 8
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 9
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 10
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 11
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 12
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 13

މިވެސް މުހިންމު