ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 2

ލަފުޒުގެ ބާވަތްތައް

މުޞަންނިފު: އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން

ކަން (الفعل)

ތަޢާރަފު

ކަމަކީ، ތިން ޒަމާނުގެ ތެރެއިން ޒަމާނަކާ ގުޅިފައިވާ ޙާލު، އޭގެ އަމިއްލަ ޒާތުގައި މާނައެއް ދޭހަވާ ލަފުޒެކެވެ. އެ ބެހިގެންވަނީ ތިން ބަޔަށެވެ. އެއީ މާޟީ އާއި، މުޟާރިޢާއި، އަމުރެވެ.

މިސާލު

މާޟީ (ވީކަން) މުޟާރިޢު (ވާކަން) އަމުރު
نَصَرَ (ނަޞްރުދީފި)
فَهِمَ (ފަހުމުވެއްޖެ)
عَلِمَ (އެނގިއްޖެ)
جَلَسَ (އިށީނދެއްޖެ)
اجْتَهَدَ (ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކޮށްފި)
أَكَلَ (ކައިފި)
يَنْصُرُ (ނަޞްރުދެނީ)
يَفْهَمُ (ފަހުމުވަނީ)
يَعْلَمُ (އެނގެނީ)
يَجْلِسُ (އިށީންނަނީ)
يَجْتَهِدُ (ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރަނީ)
يَأْكُلُ (ކަނީ)
انْصُرْ (ނަޞްރުދީ)
افْهَمْ (ފަހުމުކުރޭ)
اعْلَمْ (ދަނޭ)
اجْلِسْ (އިށީނދޭ)
اِجْتَهِدْ (ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރޭ)
كُلْ (ކައި)

(ނުނިމޭ)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު:304,824

މިސިލްސިލާގެ އެހެން ބައިތައް
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 1
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 3
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 4
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 5
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 6
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 7
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 8
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 9
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 10
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 11
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 12
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 13

މިވެސް މުހިންމު