ޢަރަބި ބަހުގައި ޢަދަދާއި، މަޢުދޫދު ލިޔާ ގޮތް

މުޞަންނިފު: އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން

1 އާއި 2:

އަބަދުވެސް މަޢުދޫދާ މުޅިން އެއްގޮތެވެ.

މިސާލު:
فتاة واحدة: އެއް އަންހެން ކުއްޖެއް.
شابٌ واحد: އެއް ފިރިހެން ކުއްޖެއް.
امرأتان اثنتان: ދެ އަންހެނުން.
رجلان اثنان: ދެ ފިރިހެނުން.

3 އިން 9 އަށް:

ޢަދަދުގެ ޖިންސް، މަޢުދޫދުގެ ޖިންސާ ތަފާތެވެ.

މީގެ މާނައަކީ:
ފިރިހެން މަޢުދޫދާއެކު އަންހެން ޢަދަދެވެ.
އަންހެން މަޢުދޫދާއެކު ފިރިހެން ޢަދަދެވެ.

މިސާލު:
تسع طالبات: ނުވަ އަންހެން ދަރިވަރުން.
خمسة طلاب: ފަސް ފިރިހެން ދަރިވަރުން.
(މަޢުދޫދު މިވަނީ ޖަމްޢުކޮށެވެ).

10(ދިހަޔެއް):

ދިހަޔެއްގެ ދެ ޙާލަތު ވެއެވެ. އެއީ މުފުރަދާއި މުރައްކަބެވެ.
މުފުރަދު ޙާލަތުގައި، ޖިންސްގެ ގޮތުން މަޢުދޫދާ ތަފާތެވެ.

މިސާލު:
عشر طالبات: ދިހަ އަންހެން ދަރިވަރުން.
عشرة طلاب: ދިހަ ފިރިހެން ދަރިވަރުން.
(މަޢުދޫދު މިވަނީ ޖަމްޢުކޮށެވެ).

މުރައްކަބު ޙާލަތުގައި، ޖިންސުގެ ގޮތުން މަޢުދޫދާ އެއްގޮތެވެ.

11 އާއި 12:

ޖިންސުގެ ގޮތުން މަޢުދޫދާ އެއްގޮތެވެ.

މިސާލު:
اشتريت أحد عشر بيتاً: އެގާރަ ގެ ގަނެފިން.
فتحت اثنتي عشرة نافذة: ބާރަ ކުޑަދޮރު ހުޅުވައިފިން.
(މަޢުދޫދު މިވަނީ މުފުރަދުކޮށެވެ).

13 އިން 19 އަށް:

އޭކަންވަޅުގެ ޢަދަދު، މަޢުދޫދުގެ ޖިންސާ ތަފާތެވެ.
ދަސްވަޅުގެ ޢަދަދު، މަޢުދޫދުގެ ޖިންސާ އެއްގޮތެވެ.

މިސާލު:
ثلاثة عشر بيتاً: ތޭރަ ގެ.
تسعة عشر طالباً: ނަވާރަ ދަރިވަރު.
خمس عشرة سنة: ފަނަރަ އަހަރު.
أربع عشرة طبقة: ސާދަ ފަޝަލަ.
(މަޢުދޫދު މިވަނީ މުފުރަދުކޮށެވެ).

ޢަޤުދުގެ ޢަދަދާއި ސަތޭކައިގެ ޢަދަދާއި އޭގެ ގުނަ:

އެ އޮންނަ ގޮތަށް ސާބިތުކަންމަތީ ދެމިއޮވެއެވެ.

މިސާލު:
ثلاثون منزلاً: ތިރީސް ގެ.
ثلاثون شرفةً: ތިރީސް ބެލްކަނި.
مائة عام: ސަތޭކަ އަހަރު.
مائة سنة: ސަތޭކަ އަހަރު.
(މަޢުދޫދު މިވަނީ މުފުރަދުކޮށެވެ).

މަސްދަރު: ބަޙުރު އީމަޖައްލާ: 17 ވަނަ ޢަދަދު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު:309,916

މިވެސް މުހިންމު