ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 11

ޖުމުލަ (الجُمْلَةُ) މުޞަންނިފު: އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން ޖުމުލަ (الجُمْلَةُ) ޖުމުލަ ބެހިގެންވަނީ ދެބަޔަކަށެވެ. އެއީ: އިސްމިއްޔަ ޖުމުލަ (الاِسْمِيَّةُ) ފިޢުލިއްޔަ ޖުމުލަ (الفِعْلِيَّةُ) ފިޢުލިއްޔަ ޖުމުލަ ފިޢުލިއްޔަ ޖުމުލައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، فعل (ކަން) އިން ފެށޭ ޖުމުލައެވެ. އޭގައި ހިމެނެނީ، فعل (ކަން) فاعل (ކަންކުރާ ފަރާތް) ގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޖުމުލައާއި، فعل (ކަން) އާއި نائب فاعل (ކަމުގެ ނައިބު) ގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޖުމުލައެވެ. ފިޢުލާއި ފާޢިލުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ […]

Advertisements
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ސަރުބީ މަތިވުން

ސަރުބީ މަތިވުމަ(hyperlipidemia)ކީ ލޭގައި ހުންނަ ސަރުބީ ގެ މިންވަރު ހުންނަންޖެހޭ މިންގަނޑަށްވުރެ މަތިވުމެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި ސަރުބީ މަތިވުން ނިސްބަތް ކުރެވެނީ ލޭގައި ސަރުބީގެ ވައްތަރުތައް ކަމުގައިވާ ކޮލެސްޓްރޯލް(cholesterol) އަދި “ޓްރައިގްލިސެރައިޑް”(triglyceride) ގެ މިންވަރު ހުންނަންޖެހޭ މިންގަނޑަށްވުރެ މަތިވުމަށެވެ. ލޭގައި ސަރުބީ ގެ މިންވަރު މަތިވުމަކީ ހިތުގެ ބަލިތަކާއި ލޭހޮޅިތައް ހަރުވުން ފަދަ ބަލިތަކަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވިގެންދާނެ ކަމެކެވެ. މިދެންނެވި ބަލިތަކުގައި ލޭހޮޅިތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮލެސްޓްރޯލް ނުވަތަ ސަރުބީ ޖަމާވެ، ލޭހޮޅިތަކުގައި ލޭދައުރުކުރުމުގައި ހުރަސްތަކާއި ކުރިމަތި ކުރުވައެވެ. […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ޕެނިކް ޑިސްއޯޑަރ

ޕެނިކް ޑިސްއޯޑަރ (panic disorder)އަކީ “ކުއްލިއަކަށް ބިރުގަތުމާއި ހިތް ނުތަނަވަސްވުމުގެ ޙާލަތެ”ވެ. ޕެނިކްވުމަކީ ކުއްލިއަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބިރުގަތުމާއެކު ހިތް ނުތަނަވަސްވެ، ހަދާނެގޮތް ހުސްވުމެވެ. ޕެނިކްވާ މީހާއަށް ހީކުރެވޭނީ އޭނާއަށް އިހްސާސްކުރެވޭ ބިރަކީ ހަގީގަތުގައި ވެސް އޭނާއަށް ދިމާވެފައިވާ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ކަމެއްކަމަށެވެ. ވުމާއެކު މިއިހްސާސް ތަކާއި އެއްގޮތަށް ހަށިގަނޑުވެސް އެއަށް އިޖާބަދީ އަމަލީގޮތުން އޭގައި ބައިވެރިވެއެވެ. މީގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ނޭވާލުމާއި ހިތުގެ ވިންދަށް ބަދަލުއައުމުގެ އިތުރުން، ހަށީގަނޑުގެ އެހެން ގުނަވަންތަކުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ވެސް ބަދަލުއާދެއެވެ. […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު މޭނުބައިކޮށް ހޮޑުލުން

ހެދުނުގެ ބަލި ނިސްބަތްކުރެވެނީ މާބަނޑުވާތާ ކުރީކޮޅު ކުރިމަތިވާ މޭނުބައިކުރުމަށެވެ. ގިނަފަހަރު މޭނުބައިކުރުމާއެކު ހޮނޑުލެވޭނެ އެވެ. ބަލިވެއިންނަތާ ކުރީކޮޅު މޭނުބައިކުރުމާއި، އެކު ހޮޑުލެވުމަކީ ވަރަށް ޢާންމުކަމެކެވެ. ބަލިވެ އިންނަ %90 އިންސައްތަ އަންހެނުންނަށް މިކަމުގެ އުދަގޫ ފޯރައެވެ. އެކިމީހުން ހޮނޑުލާ މިންވަރު ތަފާތު ވުމަކީ ވެދާނެ ގޮތެކެވެ. ގިނަމީހުންނަށް މިކަން ކުރިމަތިވަނީ ހެދުނުކޮޅުއެވެ. ހެދުނުގެ ބަލި ކިޔަނީ މިސަބަބާހުރެއެވެ.ނަމަވެސް ހައިބަނޑާ ހުރިކަމުގައި ވާނަމަ ދުވާލުގެ ކޮންމެ ވަގުތަކުވެސް މިއުދަގޫތައް ކުރިމަތިވުމަކީ ވެދާނެކަމެކެވެ. މިއީ ބަލިވެ އިންކަން އެނގޭ ނިޝާންތަކުގެ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ލޮލުރޯގާ

ލޮލުރޯގާ(Conjunctivitis) އަކީ ލޮލަށް އެންމެ އާންމުކޮށް ދިމާވާ އެއް މައްސަލަ އެވެ. ލޮލުރޯގާ އޭ ކިޔަނީ ލޮލުގެ ހުދުކަޅީގެ މަތީގައިވާ ތުނި ދުލި ދުޅަވެ ރަތްވެ ޖަރާސީމު އެޅުމަށެވެ. ފަސޭހައިން ގައިންގަޔަށްއަރާ މިބަލިކޮންމެ އުމުރު ފުރައެއްގެ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ޖެހިދާނެ އެވެ. ވަރަށް ތުއްތު ކުދިންނަށް ވެސް ލޮލުރޯގާ ޖެހޭ ފަހަރު އާދެއެވެ. ގިނަ ފަހަރު ގޭގެ ކޮންމެ ވެސް ބޮޑުމީހަކަށް ޖެހުމުން ނޫނީ ރޯގާޖެހިފައިވާ މީހުންނާއެކީގައި ވަގުތު ހޭދަކުރުމުން ވެސް ރޯގާ ޖެހޭގޮތް މެދުވެރިވެއެވެ. ލޮލުރޯގާ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު މެއިން ދިލަނެގުން

މާބަނޑުދުވަސްވަރު ވަރަށް ގިނަ އަންހެނުންނަށް މިމައްސަލަ ކުރިމަތިވެއެވެ. ބައެއް އަންހެނުންނަށް މެއިން ދިލަނެގުން ފުރަތަމަ ވެސް ކުރިމަތިވަނީ މާބަނޑުވުމަށްފަހު ގައި ކަމަށްވުމަކީ ވެދާނެ ގޮތެކެވެ. މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ގިނަ މީހުންނަށް މެއިން ދިލަނެގުމުގެ އުނދަގޫތައް ވާންފަށަނީ އާންމުކޮށް ބަނޑަށް 3 މަސްވުމަށްފަހު ގައެވެ. ނޫނީ ބަނޑަށް ފުރަތަމަ 3 މަސް ފާއިތުވެ ދިއުމަށްފަހު ގައެވެ. ނަމަވެސް ފުރަތަމަ 3 މަހުގެ ތެރޭގައި ވެސް މެއިން ދިލަނެގުމަކީ މަދުން ނަމަވެސް ދިމާވެދާނެ ކަމެކެވެ. ބަލިވެ އިންނަ ކޮންމެ 10 […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އުރަމަތީގެ ކެންސަރު

އުރަމަތީގެ ކެންސަރު ޖެހުމުގެ ފުރުޞަތު ކޮންމެ މީހަކަށްމެ އޮވެއެވެ. އުރަމަތީގެ ކެންސަރަކީ އަންހެނުންނަށްޖެހޭ އެންމެ އާންމު ކެންސަރެވެ. އުރަމަތި އުފެދިފައިވަނީ މިލިޔަނަށްވުރެ ގިނަ ސެލް ތަކަކުންނެވެ. ހަށިގަނޑުގައިވާ ހުރިހާ ސެލްތަކެއް ވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ވަކި ހަމަތަކެއްގެ މަތިންނެވެ. މިގޮތުން ހަށިގަނޑުގައިވާ ސެލްތައް އެއްވެސް ކޮންޓްރޯލެއްނެތި އިތުރުވާ އިތުރުވުމަށް “ކެންސަރޭ” ކިޔައެވެ. އުރަމަތީގައި ވެސް މިފަދަ ގޮތަކަށް އެއްވެސް ކޮންޓްރޯލެއްނެތި އުރަމަތީގެ ސެލްތައް އިތުރުވާ އިތުރުވުމަކީ “އުރަމަތީގެ ކެންސަރު” އެވެ. މިގޮތަށް ބަދަލުވާ ސެލްތައް ހަށިގަނޑުގެ އެހެން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ސިކުނޑި ދުޅަވުން

ސިކުނޑި ދުޅަވު(encephalitis)މަކީ ސިކުނޑީގައި ޖަރާސީމު އަޅައި ދުޅަވުމެވެ. ސިކުނޑި ދުޅަވުމަކީ ނުރައްކާތެރި އެތައް މައްސަލަތަކެއް ފެންމަތިކުރުވަފާނެ ބައްޔެކެވެ. މިއީ އެހާ އާންމު ބައްޔެއް ނޫނެވެ. ބަލިޖެހުމުގެ ފުރުޞަތު އެންމެ ބޮޑީ ކުޑަކުދިންނާ، މުސްކުޅިން، އަދި ހަށިގަނޑުގެ ދިފާއީ ބާރު ދަށްވެފައިވާ މީހުންނަށެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި ސިކުނޑި ދުޅަވުން ކުރިމަތިވަނީ ކޮންމެ ވެސް ކަހަލަ ވައިރަސް އެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. ބަލިޖެހޭ ގިނަ މީހުން އެއްކޮށް ރަގަޅުވެއެވެ. ބަލިން ރަގަޅުވުމުގެ ފުރުޞަތު ބަރޯސާވަނީ ބަލިޖެހެން މެދުވެރިވި ވައިރަސް އަދި ބަލީގެ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް