ޞަރްފުގެ ޢިލްމު – ހަވަނަ ފިލާވަޅު

ޞަރްފުގެ ޢިލްމު ލިޔުނީ: އިޔާޒު ނަސީމް ހަވަނަ ފިލާވަޅު ފިޢުލު މާޟީ (މަޢުރޫފު)ގެ ޞީޣާތައް މިސާލެއްގެ ގޮތުން ހުށަހަޅައި މިލަނީ ޟަމީރުތަކާ މުނާސިބު ވާ ގޮތުން ذَهَبَ މި ފިޢުލުގެ ޒަމާންތަކުގެ ތެރެއިން މާޟީގެ ޞީޣާތައް ބަދަލު ވާ ގޮތެވެ. ޢަރަބި ބަހުގެ ފިޢުލު މާޟީގައި ދިވެހި ބަހުގެ ނިމުނުކަމާއި ނިމިނިމުނުކަމުގެ އިތުރުން ކަންހިނގިގޮތް ބަޔާން ކުރާ މާނަ ވެސް ހިމެނެއެވެ. ذَهَبَ އައީ ޟަމީރު هُوَ އާ ގުޅޭ ޞީޣާއެވެ. ވީމާ ذَهَبَ ތަރުޖަމާ ކުރާނީ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ޞަރްފުގެ ޢިލްމު – ފަސްވަނަ ފިލާވަޅު

ޞަރްފުގެ ޢިލްމު ލިޔުނީ: އިޔާޒު ނަސީމް ފަސްވަނަ ފިލާވަޅު ފިޢުލު މާޟީ ފިޢުލު މާޟީއަކީ ހިނގި ނުވަތަ ހިނގައިފި ކަމެއް ދޭހަ ކޮށް ދޭ ފިޢުލެވެ. ޢަރަބި ބަހުގައި ކަންކުރާގެ ޢަދަދަށާއި ޖިންސަށް ފިޢުލު ތަބާ ވާތީ، ފިޢުލު މާޟީގެ 14 ޞީޣާއެއް އޮވެއެވެ. އެއީ އެމީހުންގެ ވާހަކަ ދެކެވޭ ފިރިހެނުންގެ ނިސްބަތުގައި 3 ޞީޣާއާއި، އެމީހުންގެ ވާހަކަ ދެކެވޭ އަންހެނުންގެ ނިސްބަތުގައި 3 ޞީޣާއާއި، މުޚާޠަބު ކުރެވޭ ފިރިހެނުންގެ ނިސްބަތުގައި 3 ޞީޣާއާއި، މުޚާޠަބު ކުރެވޭ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ޢަރަބި ބަހުގެ ފުރަތަމަ “ދޮޅަސް” ފިލާވަޅު – ފުރަތަމަ ބައި

ޢަރަބި ބަހުގެ ފުރަތަމަ “ދޮޅަސް” ފިލާވަޅު – ފުރަތަމަ ބައި ތަރުޖަމާ: އިޔާޒު ނަސީމް މިއީ އަލަށް ޢަރަބި ބަސް ދަސް ކުރާން ފަށައިގަންނަ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ލިޔެފައި ވާ ފޮތެކެވެ. ޢަރަބި ބަސް ޢަރަބި ބަހަކީ ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެއިލާހުގެ ކަލާމްފުޅު ބާވައިލެއްވުމަށް ޚިޔާރު ކުރައްވައި ހޮއްވެވި ބަހެވެ. އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތް ގޮތުގައި ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ހޮއްވެވުމަށް ވުރެ ފުރިހަމަ ހޮއްވެވުމެއް ނުވާނެއެވެ. ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ޚިޔާރު ކުރައްވައި ހޮއްވެވި […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ޞަރްފުގެ ޢިލްމު – ހަތަރުވަނަ ފިލާވަޅު

ޞަރްފުގެ ޢިލްމު ލިޔުނީ: އިޔާޒު ނަސީމް ހަތަރުވަނަ ފިލާވަޅު ފިޢުލު ނިސްބަތް ވަނީ ފާޢިލަށް ކަމުގައި ވާ ނަމަ، އެއީ މަޢުރޫފު ފިޢުލެކެވެ. މަޢުރޫފު ފިޢުލަކީ އެ ފިޢުލުން ހެދޭ ޖުމްލައިގައި ކަންކުރާ ބަޔާން ކުރެވިފައި ވާ ފިޢުލެވެ. މިސާލު: ضَرَبَ زَيْدٌ عَبَّاسًا. ޢައްބާސު ގައިގައި ޒައިދު ޖަހައިފިއޭ. ފިޢުލު ނިސްބަތް ވަނީ މަފްޢޫލަށށް ކަމުގައި ވާ ނަމަ، އެއީ މަޖްހޫލު ފިޢުލެކެވެ. މަޖްހޫލު ފިޢުލަކީ އެ ފިޢުލުން ހެދޭ ޖުމްލައިގައި ކަންކުރާ ބަޔާން ކުރެވިފައި […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ޞަރްފުގެ ޢިލްމު – ތިންވަނަ ފިލާވަޅު

ޞަރްފުގެ ޢިލްމު ލިޔުނީ: އިޔާޒު ނަސީމް ތިންވަނަ ފިލާވަޅު ފިޢުލު ޢަރަބި ބަހުގެ ފިޢުލު ހުންނަނީ މާޟީއާއި، މުޟާރިޢުއާއި އަމްރުގެ ގޮތުގައެވެ. މާޟީއަކީ ހިނގި ނުވަތަ ހިނގައިފައިވާ ކަމެކެވެ. މުޟާރިޢުއަކީ ހިނގާ ނުވަތަ ހިނގަހިނގައި ހުރި ނުވަތަ ހިނގާނޭ ކަމެކެވެ. އަމްރަކީ ކަމެއް ކުރުމަށް ހުކުމް ކުރުމެވެ. ޞަރްފު ޢިލްމުގެ އަހުލުވެރީން ކުރެ ބައެއް ބޭފުޅުން މާޟީއާއި، މުޟާރިޢުއާއި، އަމްރުގެ އިތުރުން މި ލިސްޓަށް ނަހީ ވެސް ގެންނަވައެވެ. ނަހީއަކީ ކަމެއް މަނާ ކުރުމަށް ބުނާ ބުނުމެވެ. […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ޞަރްފުގެ ޢިލްމު – ދެވަނަ ފިލާވަޅު

ޞަރްފުގެ ޢިލްމު ލިޔުނީ: އިޔާޒު ނަސީމް ދެވަނަ ފިލާވަޅު އިސްމަކީ، ވަކީން އޮންނަ އިރު ވެސް އެއިން ފުރިހަމަ މާނައެއް ދޭހަ ވާ، އަދި މާޒީ، މިހާރު، މުސްތަގުބަލު، މިއިން އެއްވެސް ޒަމާނެއްގައި ހިނގި، ނުވަތަ ހިނގާ، ނުވަތަ ހިނގަހިނގައި ހުރި، ނުވަތަ ހިނގައިފާނޭ ކަމެއް ދަލީލު ކޮށް ނުދޭ ކޮންމެ ކަލިމައެކެވެ. މިސާލު: رَجُلٌ ފިރިހެނެއް. بَقَرَةٌ ގެރިއެއް. سَرِيْرٌ އެނދެއް. الْبَيْتُ ގެ. ޢަރަބި ބަހުގެ އިސްމަކީ ދިވެހި ބަހުގެ މައިގަނޑު ބައިތަކުގެ ތެރެއިން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ޞަރްފުގެ ޢިލްމު – ފުރަތަމަ ފިލާވަޅު

ޞަރްފުގެ ޢިލްމު ލިޔުނީ: އިޔާޒު ނަސީމް ފުރަތަމަ ފިލާވަޅު ޞަރްފަކީ ކަލިމަ ހެދޭ ގޮތާއި ކަލިމަތައް އެއް ސީޣާއިން އަނެއް ސީޣާއަށް ބަދަލު ވާ ގޮތް ބަޔާން ކޮށް ދޭ ޢިލްމެވެ. ޞަރްފު ޢިލްމު އުނގެނުމުން، ކަލިމަތައް ރަނގަޅަށް ކިޔާނެ ގޮތް އެނގެއެވެ. ކަލިމައަކީ މާނައެއް އޮތް، ކޮންމެ އެކަހެރި ލަފްޒެކެވެ. ޢަރަބި ބަހުގައި، ކަލިމަ ބެހެނީ މައިގަނޑު ތިން ބަޔަކަށެވެ. އެއީ އިސްމާއި، ފިޢުލާއި، ޙަރްފު، މި ތިން ބައެވެ. -ނުނިމޭ-

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އަނދުންހުލި

އަނދުންހުލި(sty) އަކީ ލޮލުގެ ބޮޑީގެ މަތީގައި (ލޮލުގެ މަތީބޮޑި ނުވަތ ތިރީ ބޮޑީގައި) ނުވަތަ ބޮޑީގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ ލޮލުގެ ވަށައިގެން ޖަހާ ނުވަތަ ނަގާ ކުޑަ، ރިހުން އެކުލެވޭ ރަތްކުލައިގެ ބިއްސެކެވެ. ނުވަތަ މުލިއްސެއްގެ ސިފަޔަށް އިންނަ/ ނަގާ / އުފެދޭ ފުއްޕުމެކެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި އަނދުންހުލި ނަގަނީ އެސްފިޔަތަކުގެ ބުޑުންނެވެ. ނުވަތަ ލޮލުގެ ރަވައިގައެވެ.ނުވަތަ ލޮލުގެ ބޮޑީގައެވެ. މިއީ ވަރަށް އާންމުކޮށް ލޮލުގެ ބޮޑީގައި އުފެދޭ އެއްޗެކެވެ. ގިނަ ފަހަރު އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރިކަމުގައި […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް